آداب و شعائر مربوط به مرگ در دین هندویی

با کمک اهرم می توان چیزهای سنگین را جابه جا یا بلند کرد. در سالهاي اخير انرژي توليدي سد ايتايپو پس از نصب آخرين دستگاه ژنراتور در سال 1991 چندين رکورد جهاني را شکسته است. نتایج تغییرات کاربری اراضی نشان میدهند که مجموع کل کشت محصولات آبی در منطقه، حدود 62 درصد افزایش یافته، بهطوریکه مقدار آن از رقم 103 هزار هکتار در سال 1990، به حدود 122 هزار هکتار در سال 2001 و به حدود 167 هزار هکتار در سال 2011 رسید که مؤید تأثیر قطعی آن بر کاهش رواناب ورودی از رودخانه هیرمند به کشور است. افغانستان نیز به دلیل کشت گسترده خشخاش و نیاز روزافزون به آب کشاورزی و درنتیجه، تخصیصندادن حقآبه به ایران از هیرمند که خشکیدن دریاچه هامون و ازبینرفتن کشاورزی سیستان را سبب شده است، دومین کشوری است که بر سر منابع آب مشترک با ایران اختلافات شدیدی دارد.

با این که کشور پاکستان دارای چالش های زیادی است، اما کاهش تنش های ژئوپولیتکی عملیاتی ساختن زمینه های همکاری و از بین بردن تقابل میان دو کشور، رقابت آنها را در سطح منطقه محتمل می کند.درهر صورت، در همکاری و رقابت میان کشورهای ایران و پاکستان در سطح منطقه عواملی مانند: مسائل مذهبی-ایدئولوژیکی، انرژی، ترانزیت و حمل ونقل، آب، دسترسی وارتباطات، ومسائل قومیتی نقش بارزی را بازی می کنند. به رغم اینکه پاکستان خود را کشور مسلمان و هم پیمان ایران در منطقه می داند، اما با نگاهی عمیق و موشکافانه به سیاست های اعمالی این کشور در قبال ایران، در می یابیم که وعده های این کشور مبنی برهمکاری با ایران، مبهم است.

این کشور در جستجوی حمایت کشورهای آسیای مرکزی در قبال موضوعاتی نظیر کشمیر و افغانستان است.(سنگی،1:1383 از طرف دیگر ایران پس از پایان جنگ تحمیلی از امکانات بیشتری برای توسعه روابط خود با سایر کشورها به ویژه کشورهای آسیای مرکزی برخوردار گردید. بندر چابهار به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آب های آزاد بین اللمللی جایگاه ویژه ای در مبادلات با سایر کشورهای منطقه دارد. این امر سبب شد تا ایران به برقراری روابط خود با سایر کشورهای آسیای مرکزی بپردازد که در نتیجه زمینه رقابت دو کشور ایران و پاکستان را فراهم ساخت.

آبهای روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا میکنند؛ رودخانهها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم میکنند و دریاها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب میشوند. به طوری که رقابت در برداشت آب از رودخانه های لادیز ونهنگ، به دلیل نیاز ایالات بلوچستان پاکستان واستان سیستان و بلوچستان ایران به آب وتنگناهای آبی آن ها، ممکن است منبع تنش ومشاجره ایران وپاکستان رادر مقیاس محلی ومنطقه ای در دوسوی مرز فراهم آورد (همان :301). ارتباط مستقیم چابهار با آبهای آزادجهان وقرارگرفتن در مسیر حمل ونقل وانرژی و ارتباطات کشورهای آسیای مرکزی با جهان خارج موقعیت ژئوپولیتیک آنرا در آینده ارتقا خواهد بخشید.(حافظنیا،1384: 156)از طرف دیگر چابهاردارای پتانسیل هایارتباطی، قابلیت های گردشگری و جذب توریست، موقعیت جغرافیایی امن، ارتباطات شبکه ای انتقال نفت وگاز، وبندر شهید رجایی چابهار به عنوان دروازه ترانزیت کالاست.(امیری،1390: 76-85) به همین خاطر، باید از این ویژگی ها در رقابت های آتی بابندر گوادر پاکستان وجبل علی دبی استفاده کرد و آنها رادر اولویت قرار داد.

از جای دیگر آب را تأمین میکنند که البته فشار به آبهای زیرزمینی میآورد. وقتی از شلوغی های شهر و مشکلات روزمره خسته می شویم، آسان ترین راه برای تغییر روند زندگی سفر به دامان طبیعت است، سعی می کنیم رودی پیدا کنیم و ساعاتی را در کنارش شاد باشیم، اما متاسفانه گاهی در کنار رودخانه های زیبا رفتارهایی را انجام می دهیم که هم به خودمان هم به طبیعت آسیب های جبران نشدنی را وارد می کنیم، در این جا می خواهیم کمی بیشتر به عادات بدمان نگاه اندازیم و با عواقبشان آشنا شویم.

حالا خانه ابوالحسن صبا، یکی از دیدنی های تهران شده است که علاوه بر نشان دادنِ زندگی شخصی او و رنج و شادیهایی که کشیده است، اطلاعات مفیدی درباره موسیقی و سازها نیز به بازدیدکنندگان میدهد. آقای شعاعی در چنین شرایطی که هنوز افغاستان برای احیای تالاب هامون قانع نشده است، آیا کنوانسیونهای بینالمللی مثل مقابله با بیابانزایی به کشور ما در تامین حقآبه تالاب هامون و حل مشکل گرد و غبار سیستان کمکی نمیکند؟

تجریشی، م.، ابریشمچی، ا.، تفرج نوروز، ع.، طاهری، ح.، 1379. شبیهسازی تغییرات تراز آب دریاچه هامون. رودخانه هيرمند از ارتفاعات کشور افغانستان سرچشمه گرفته و به درياچه هامون مي ريزد، بهره برداري و توسعه سدهاي کجکي، دهلا و کمال خان در بالادست، جريان ورودي به ايران را کم و درياچه هامون را خشک کرده است. در نظر گيري احداث سد جديد کمال خان در افغانستان از نوآوري هاي اين پژوهش محسوب شده و از مدل شبيه سازي MODSIM استفاده شده است. به طوری که به نظر می رسد هدف عمده ژئوپولیتیکی پاکستان، پروژه ارتباط با کشورهای فرا منطقه ای وجهانی از جمله ایالات متحده آمریکا برای تثبیت منافع وامنیت ملی خود باشد.

کمي دورتر از رودخانه سند، بالاتر از آکوره ختک ، در منطقه مرزي شمال غربي پاکستان، جايي که صداي کاميونهاي جاده اسلام آباد شنيده مي شود ، مدرسه حقاني قرار دارد. هنگامی که دو کلمه در متن هم معنا باشند، یکی از آنها جایگزین دیگری میشود؛ زیرا هر کدام از آنها معنای دیگری را بیان میکند و در یک مسیر معطوف هستند و بیان هر دو آنها، نوعی تکرار بیهوده است مگر در مفاهیم علمی که دو مترادف هر کدام مضمون خاص خود را دارد (خاطوم، ۱۹۹۶: ۵).

او بهجای همراهی با طوایف ایل ممسنی در عبور کاروانهای تجاری از این منطقه و تأمین امنیت جادۀ شاهی و مسیرهای مشترک ایلروی قشقایی و طوایف ممسنی، این مناطق را به انگلیس پیشکش کرد و در راستای گسست ایلات مناطق جنوبی و سیاست انگلیس عمل کرد. در حال حاضر پاکستان با سه چالش ژئوپولیتیکی مهم روبروست، این سه چالش عبارتند از: 1- تروریسم وافراط گرایی مذهبی- قومی 2- دولت ضعیف و بحران اقتدار 3- دخالت قدرت های فرا منطقه ای.از سوی دیگر نمی توان نقش بحران اقتدار را در پاکستان و حضور قدرت های فرا منطقه ای را در سطح منطقه به بهانه حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی در پاکستان و افغانستان و تاثیرات آن را بر ایران نادیده گرفت.رقابت ژئوپولیتکی میان ایران و پاکستان می تواند تاثیر بسیار زیادی بر منافع ملی،امنیت ملی و اقتصاد هر دوکشور داشته باشد.

رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پیدرپی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. نتايج حاکي از آن است که در وضعيت موجود 398 ميليون متر مکعب جريان ورودي به ايران خواهد بود و با توسعه کامل در بالادست کاهشي در حدود 90 ميليون متر مکعب در دوره بلندمدت و رسيدن به ورودي معادل 59 هزار مترمکعب در دوره خشک سالي مشاهده خواهد شد که آسيب پذيري منطقه را به شدت افزايش مي دهد. هدف اين پژوهش بررسي تأثير توسعه سدها در ميزان آب ورودي به ايران و تامين نيازها تحت دو سناريو وضع موجود و توسعه کامل در دو دوره بلند مدت 45 ساله و خشک سالي مي باشد.

ایران به دلیل واقعشدن در منطقهای گرم و خشک با بحران آب روبهرو است و بر سر مدیریت منابع آب مشترک خود با کشورهای همسایه همواره اختلاف داشته است که این اختلافات گاه به درگیری لفظی و حتی نظامی نیز انجامیده است. بادهای گرم که در صحرای آفریقا می وزد بعد از عبور از دریای مدیترانه به کشور فرانسه میرسد و باعث ایجاد آب و هوای مدیترانه ای در جنوب فرانسه می شود. یکی از اعجاب­انگیزترین سازه­های جهان، برج ایفل باید حتما در لیست تور فرانسه شما قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید