بررسي اثرات سيل مرداد 1380 شرق گلستان بر مورفولوژي رودخانه مادرسو

منابع آب مبادرت کند. وقتی کمبود آب را بررسی میکنیم تا بدانیم که چرا ناگهان به یک بحران جهانی تبدیل شده است، سه عامل اصلی آلودگی، کشاورزی و رشد جمعیت در رشد آن نقش دارد. این رود، یکی از رودهای ایران است که در دسته رودهای دایمی ایران دسته بندی میشود. او غده صنوبری را معرفی نموده و توضیح می­دهد که چرا این غده را بهعنوان مقر اصلی نفس عقلانی در نظر گرفته است.

Grunowia در فصول بهار، تابستان و پاییز مشاهده شد. در این پژوهش عناصر برجستۀ موسیقایی، زبانی و تصویرساز در شعر آتشی و چگونگی پیوند و ارتباط آنها با عاطفۀ شعری بررسی شد. کاهش نیروی برشی آب: در جایی که آب به نقاط حساس برخورد میکند سرعت جریان آب را کاهش میدهد تا قادر به فرسودن نباشد و یا فرسایش کمی ایجاد کند. روش های متفاوتی برای کاهش میزان سختی آب وجود دارد که هر کدام شرایط عملکردی متفاوت با خود را دارند.

به منظور ایجاد دیواره طولی موازی با جهت جریان سازه ­های طولی بر اساس حداکثر سرعت جریان آب طراحی میشوند. اگر کناره­ ها سنگ فرش شوند باید مراقبت زیادی صورت بگیرد چون بعد از هر طغیان سنگ ­ها جابجا میشوند. برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه باعث عميق تر شدن بستر آن و در نتيجه به طور موضعي سطح اساس رودخانه براي بالا دست رودخانه تغيير كرده و جابجا مي شود و به دنبال آن فرسايش قهقرايي به سمت بالا دست آغاز مي گردد.و ازآنجائيكه فرسايش قهقرايي در هر رودخانه كم و بيش وجود دارد ، اما ايجاد سطح اساس جديد فرسايش مذكور را تشديد مي كند و از اين طريق بر ميزان تخريب بستر رودخانه ها در عمق و هم در عرض افزوده مي گردد ، از طريق ديگر فرسايش قهقرايي شيب بستر رودخانه (پروفيل طولي ) را نيز به سمت سر آب افزايش مي دهد.

نوع و نسبت املاح به کار رفته درون محلول شوری مورد استفاده شبیهسازی شده بر اساس آب دریای خزر و چند رودخانه آب شور کشور میباشد. حوضه آبریز ارداک، واقع در استان خراسان رضوی، منبع جدید آب شرب و کشاورزی مشهد و حومه محسوب میگردد و به لحاظ منطقه بندی ساختاری درحوضه رسوبی کپه داغ واقع شده است. بسیاری از رودهای ایران که به درون این کویر (در واقع حوضه آبریز) میریزند ، رودهای فصلی هستند و قبل از خالی شدن در گودال به درون زمین فرو میروند. رودهای ایران به صورت یک شبکه در سرتاسر ایران قرار دارند که به صورت فصلی پر آب میشوند.

به وسیله این مدل نوسانات فصلی یاسالانه میانگین مقادیر کل ارتو فسفر ، ازت کل و ازت معدنی قابل بررسی است. صاف کردن: در تصفیه های خانگی دو مدل صافی شنی و سفالی استفاده میشود. فرسایش کنار رودخانهای باعث از بین رفتن اراضی میشود که البته در قسمت دیگر زمین­ های جدیدی ایجاد میکنند که معمولا کیفیت و حاصلخیزی زمین از بین رفته را ندارند. اپی­ های متخلخل سرعت آب را کاهش میدهند ولی در هدایت آب به قسمت مرکزی رودخانه نقشی ندارند در حالی که اپ ی­های متخلخل موجب هدایت آب به مرکز رودخانه میشوند.آبشکن­ ها را نسبت به دیواره رودخانه ­ها زاویه دار میسازند که بر حسب این زاویه به سه نوع آب شکن برگردان، معمولی و بازدارنده تقسیم میشوند.

پوشش ­هایی که به این منظور استفاده میشوند شامل : پوشش گیاهان، شاخ و برگ خشک درختان، حصیر، قطعات سنگ، گابیون مصالح ساختمانی و وسایل مختلف دیگر میباشند. جانوران و گیاهان از آب چه استفاده هایی می کنند ؟ برای کاهش سرعت آبی که به دیواره­ ها برخورد میکند از آبشکن­ های نفوذپذیر و متخلخل مانند تیرهای چوبی استفاده میشود که مثل اسکله در داخل آب پیش میروند. مواد انتقال یافته در مناطقی که سرعت آب کم میشود رسوب میکنند که گاهی این رسوبات تشکیل جزایری را در وسط رودخانه میدهند.

شور (رود دائمی)، شور گز، تهرود، رود پشت، نسا، ریگان، درختنگان (رود دائمی)، سیرچ، اندوجرد، جفتان، کهنوج، کشیت، پاشویه، نخل آب، آب خزان و چاه نلی. آب شرب تهران از رودخانه ها، سدها وسفره های آب زیرزمینی که به نیترات کمتری آلوده است تامین می شود.البته اخیرا هم همانطور که گفتم چند چاه به این مجموعه اضافه شده است . آبهای زیرزمینی را میتوان با کندن چاه یا قنات استخراج نمود. باتوجه به اينكه طرحهاي ساماندهي رودخانه براساس استاندارد صنعت آب كشور عموما با دبي هاي بادوره بازگشت 25 ساله اجرا مي گردد، براين اساس ابتدا بايد پروفيل هاي طولي جريان در رودخانه موردنظرمحاسبه ومشخص گردد.

اين سه نقطه به عنوان گزينه هاي پيشنهادي به شکلي دقيق تر بررسي شد و بر اساس درجه اهميت، اولويت بندي و براي اجرا پيشنهاد شدند؛ به طوري که حجم آب قابل کنترل و ذخيره سازي در گزينه هاي I، II، IIIبه ترتيب 147000، 158400، 196000 مترمکعب در سال محاسبه گرديد. از این رو ضروری است تا مطالعات دقیقی در مورد کیفیت آب و عوامل آلوده کننده آن در این منطقه صورت گرفته و از اقداماتی که سلامت منابع آبی را به خطر میاندازند، جلوگیری به عمل آید. بهرهبرداری از تأسیسات آبی را مختل سازد. برای پیشگیری از هدررفتن آب کشاورزی چه باید کرد ؟

جهت دست یابی به این هدف 11 نمونه آب برداشت و پارامترهای فیزیکی ازقبیلPH،TDS ، EC وTH درمحل نمونه برداری از منطقه توسط مولتی متر اندازه گیری شد.آب رودخانه ارداک با میانگینTDS185 میلی اکی والان درلیتر،میانگینEC271میکروموس برسانتیمتر،میانگینPH7.89 ومیانگینTH776 میلی گرم درلیتر دارای وضعیت مناسبی ازلحاظ شرب وکشاورزی قرار دارد. یکی از مصادیق آن شرایطی است که بهره برداران از قدرت نامتقارن در بهره برداری برخوردار هستند. به منظور بررسی روابط غذایی دو گونه Ponticola cyriusو Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن در سال 1391 بوسیله الکتروشوکر نمونهبرداری از ماهیان بهصورت ماهانه انجام شد و بلافاصله در فرمالین 10 درصد تثبیت شدند.

بررسی میزان توده زنده کلروفیل a در دهانه رودخانه تجن. تجن رودی 120 کیلومتری است که از ساری، مرکز استان مازندران، میگذرد و ضمن فرو ریختن به دریا، سواحل آن را حیات میبخشد. زاینده رود از انشعابات کارون است و به سمت مرکز ایران جریان مییابد. امروزه ایجاد دریاچه های مصنوعی پشت سدها ، یکی از بهترین روشها برای تامین آب مورد نیاز شهرها است. رودخانه چالوس یکی دیگر رودخانههای مهم در شمال ایران برای پرورش ماهی است. یکی از ویژگی­های ذاتی ادبیات به عنوان یک هنر نیز، زیبایی است.

صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. روستاها با وزارت بهداری خواهد بود. گروه­های Nitzschiod، دو رافه داران با والو متقارن با سه جنس، Surirelloid با دو جنس و تک رافه داران با دو جنس در رتبه­های بعدی قرار می­گیرند. بالا بودن تغييرپذيري به علت وجود رسوبهاي کمتر فرسايش يافته کف بستر مي باشد که توانسته در مقابل جريان آب مقاومت بيشتري از خود نشان دهد. کف رودخانه فرتساسکا با سنگها و صخرههای رنگی پوشیده شده و زلالی آب به قدری است که شما میتوانید این سنگهای رنگی را که مانند جواهر میدرخشند، ببینید.

در طومار آنچه اهمیت دارد، منافع پاییندست است و بالادست نباید به خود اجازه دهد که آب را آنقدر برداشت کند تا به پاییندست نرسد. کیخسرو در جام جهاننمای خود نگاه میکند و بیژن را در چاهی مییابد. هنگامی که سرعت آب زیاد است از قطعات درشت سنگ استفاده میشود و خلل و فرج را با سنگ­ریزه پر میکنند که به این پوشش٫٫ریپ رپ٫٫ میگویند. ماهی قزلآلا مهمترین ماهی در این رودخانه است. اما باید بدانید که شنا در این رودخانه آنقدرها هم که تصور میشود رویایی نیست! و جهنم هم مکان نیست!

دیدگاهتان را بنویسید