بستر و حریم رودخانه ها و مسائل حقوقی آن – وکیل بستر و حریم رودخانه

اهمیت و موقعیت استراتژیک بوشهر در دورۀ قاجار و گذشتن مسیر ارتباطی بوشهر به تهران از خاک ایالت فارس، بیش از همه بر اهمیت این ایالت افزوده بود. بیشتر بخش جنگلهای آمازون در خاک برزیل با 61% و پرو با 29% مساحت کلی جای دارد. ما در این مطلب سعی در معرفی و شناساندن هرچه بهتر و بیشتر منطقه جاجرود و سد لتیان به شما هستیم، چرا که یکی از بهترین انتخاب ها برای یک روز تعطیل به دور از آشفتگی همیشگی کلانشهر تهران است. در مناطقی که عمق رودخانه بیشتر است، امکان شنا و آبتنی به بهترین شکل ممکن وجود دارد.

با وجود این فرهادمیرزا، شاهزادۀ حاکم بر فارس، این مردم سرکش را مطیع کرد و در حال حاضر آمدورفت از این ناحیه نسبتاً ایمن است. در این دهکده برج چهارگوشی که دارای سوراخهای دیدهبانی است، بر بالای تپهای قرار دارد و اطراف آن را خانهها احاطه کرده است. کمی آن طرفتر از سی و سه پل، به سمت شرق و در فاصله 1800 متری از آن، پل خواجو روی رودخانه زایندهرود، خودنمایی میکند. باید آب به زایندهرود در زیردست پل کله برسد تا بتوانند بردارند. این پل قدمتی 850 ساله دارد و به علت همجواری با رودخانه جاجرود و فضای سبز پارک ملی خجیر منطقهای بسیار جذاب برای گردشگران است.

علت این چالش ها هر آنچه باشد، در وهله اول به فقدان نگاه فرا قوه ای به آب و حکمرانی مطلوب آن در ایران برمی گردد. با در نظر گرفتن تفاوت بین پیام ظاهری و پیام ضمنی یا استعاری جملات، فرض کنیم که صرفا برای پی بردن به پیام ظاهری جمله می خواهیم ساختار آن را تحلیل کنیم. او همراه کاپیتان ولز (captain wells) در سال 1261ش/1299ق/ 1881م، مسیر شوشتر به دزفول و بهبهان و شیراز را پیمود و شرح مسافرت خود را یادداشت کرد (همتی، 1394: 42و43). بارینگ در این مسیر از منطقۀ کهگیلویه و ممسنی نیز عبور کرد.

ممسنی که از اینجا تا شیراز ادامه دارد، دارای طوایف زیر است: رستم- رئیس: اللهقلیخان، بکش- رئیس: شریفخان، جاوی- رئیس: محمدعلیخان، فهلیون- رئیس: میرزاهادی، دشمنزیاری- رئیس: مرادقلیخان، ممصالح- رئیس: علیخان. رودخانه سین درست در قلب پاریس که در مرز 10 با 20 آراندیسمان قرار دارد، جریان دارد. ایستادگی کردند. هرچند مسافت زیادی میان قوم بالا و طایفۀ ممسنی مورد نظر ما وجود دارد، هیچ بعید نیست ممسنیهای فعلی در زمانهای دور جزئی از این قوم بودهاند. در منطقۀ جنوب ایران شبکۀ پیچیدهای از راههای ارتباطی وجود دارد که نقطهبهنقطۀ این سرزمین را همانند شریانهای بدن به یکدیگر متصل میکند.

این پارک جنگلی دارای پارکینگ ماشین میباشد و شما بابت امن بودن ماشین هایتان خیال راحتی خواهید داشت، سرويس بهداشتي در سراتاسر پارک وجود دارد حتی برای کسانی که قصد سفر چند روزه به انجا دارند واحد های اقامتی درنظر گرفته شده است. 11- دانه ها از لحاظ قسمت چند نوع هستند ؟ رود نیل در دلتای مصر و قبل از رسیدن به مدیترانه به دو قسمت تقسیم میشود. ثانيا” بشرح صورت جلسه مورخ 18/2/1365 آب رودخانه زنگبار با توجه باراضي روستاها به سه قسمت تقسيم شده براي روستاهاي بالا دست پنج روز و روستاهاي مياني شش روز و روستاهاي پائين دست چهار و نيم روز پيش از گردش پانزده روز است . خواهانهاي بدوي نسبت به تصميم مذكور بعنوان اينكه برخلاف عرف و معمول چندصدساله محل و باعث ضرر خقابه براي روستاهاي بالادست و مياني است وموجب خشك شدن بعضي از محصولاتي است كه بفاصله كمتر از پانزرده روز نياز باب دارند اعتراض داشته اند كه چون صورتجلسه فوق براساس مواد 18 و19 قانون توزيع عادلانه آب مصوب اسفند1361 و آئين نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول و آئين نامه تشكيل هيئتهاي سه نفري و پنج نفري مصوب 27/4/63 و توسط هيئتهاي مذكور در ماده 19قانون مرقوم و آئين نامه هاي ياد شده تنظيم نگرديده موضوع تعيين ميزان آب مورد نياز قراء منتفي است و نماينده قسمت آبياري و آب مشروب ماكو در جلسه دادرسي مورخ 5/8/1365 و وكيل اداره مذكور در جلسه 23/1/1366 تنظيم صورتجلسه مزبور را بر اساس ماده 42 قانون توزيع عادلانه آب دانسته اند كه بصراحت قسمت اخير ماده مذكور در صورت ادامه اختلاف راجع به بهره برداري حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه وميزان برداشت و تقسيم مصرف آب با دادگاه مي باشد كه اقتضاء داشته دادگاه بتكلفي ماده ياد شده در زميه نحوه و ميزان بهره برداري واستفاده از آب روردخانه زنگبار رد سنوات قبل از صورت جلسه 18/3/1365 وسيله روستاهاي مندرج در صورتجلسه و عرف و معمول محل راجع به حقابه رسيدگي مقتضي معمول و احراز مي نمود آيا آب رودخانه زنكبار بين حقابه داران روستاهاي بالادست و مياني و پائين دست در گردش پانزده و نيم شبانه روز تقسيم واستفاده مي شده و تمامي آب را روستاهاي الا دست مذكور در شق (الف ) بند 2 صورتجلسه مدت 5 شبانه روز و روستاهاي مياني شق (ب ) بند مزبور در مدت شش شبانه روز و روستاهاي پائين دست مندرج در شق (ج ) بندمرقوم در مدت چهار و نيم شبانه روز در گردش پانزده ونيم شبانه روزاستفاده مي نموده اند يا آب به يك نسبت معيني در تمامي ايام براي سه دسته روستاهاي فوق استفاده مي شده است . در صورت عمل بنحو اخير ميزان حقابه هر دسته از روستاها بنحوي كه در قانون توزيع عادلانه آب خصوصا” تبصره يك ماده 18 آن پيش بيني شده است .

به دليل سيل ورود آلاينده هاى خطرناك توسط برخى كشورهاى همجوار رودخانه ارس، منابع مختلف از احتمال بروز فاجعه اى زيست محيطى طى سالهاى آتى در اين منطقه خبر مى دهند. اهمیت هریک از این راهها به وضع ویژۀ سیاسینظامی و عوامل مختلف دیگر بستگی دارد. پس از شیوع سریع اماس طی نیمقرن گذشته در منطقه پیربکران، سؤال مهم و اساسی مردم این است که چرا هر روز، افراد جدیدی در این منطقه به بیماری اماس مبتلا میشوند که عوامل و درمان آن در جهان هنوز کشف نشده است؟ به استناد روایت کوینتوس کورتیوس، ممسنیها همان مردمیاند که مقاومتی سرسختانه در مقابل پیشروی اسکندر در شرق از خود بروز دادند و درحقیقت، یکی از عوامل توقف پیشروی او در تاکستان بودند.

فلاندن پس از شیراز به خانۀ زنیان رسیده که کاروانسرایی داشته و پس از عبور از دسترجیان (دشت ارژن)، به کتل پیرزن رفته است که به روایت او، این جاده از مشکلترین راههای ایران است. این راههای ارتباطی از فراشبند، فیروزآباد، قز قلعه و کوار عبور میکردند و درنهایت به شیراز میرسیدند. در دورۀ قاجار راه شاهی، دومین مسیر پررفتوآمد و همچنین کوتاهترین و اصلیترین مسیر ارتباطی بوشهر به شیراز بود (کرزن، 1373: 1/85). درحقیقت، تمام کالاهایی که از اقیانوس هند و بازارهای مجاور آن خریداری میشد، از راه جادۀ زمینی به شیراز حمل میشد.

سدیدالسلطنه در کتاب سفرنامه سدیدالسلطنه، مسیر بوشهر به مشهد از راه تهران را بیان کرده و این مسیر را پیموده است. اگر جریان مهاجرت نژاد زند را در نظر بگیریم که از شمال خاور به جنوب باختر بوده، مثلاً از آسیای میانه به خلیجفارس آمدهاند، پس محتمل است که بخشی از ممسنیها به این مهاجرت عمومی پیوسته باشند، و در همان حال بدنۀ اصلی قوم در چراگاههای پیشین باقی مانده و یا پشت دیوار شهرهای این ناحیه سکنی گزیدهاند» (دوبد، 1385: ۱۷۱). به نظر میرسد ممسنیها از یک نژاد عالی هستند.

همچنین، به سبب بالادست بودن افغانستان در حوضه آبریز هریرود، تمایل به جلسات مشترک ندارد و این کشور به جبران فرصتهای از دست رفته دوران اشغال و جنگهای جهادی و داخلی اکنون به سیاستهای یک جانبه گرایانه متمایل بوده و به استفاده ابزاری از آب در قبال ایران روی آورده است. نام ولایت فراه با ظهور ملالی جویا نماینده این ولایت در لویه جرگه قانون اساسی در مطبوعات داخلی و خارجی مطرح شد و سر زبانها افتاد.

در منطقۀ ریز، راه دو شاخه میشد و مسیر شرق آن به بلوک دژگاه و از آنجا از راه گردنۀ کُه به مسیر دیگری به نام دِهرَمآغام شهید و از گردنۀ مورتی به فراشبند و گره و بالاده و سپس به کازرون ختم میشد. این گردنه، بیش از یکونیم مایل طول دارد و پرتگاههای دو طرف آن در برخی نقاط به هم پیوستهاند. طایفۀ شش بلوکی با عبور از راه مُسقان، بوشگان، نوجین و خانیک به قنات باغ و گردنۀ پهناپهن میرفتند که امتداد این مسیر از دَم کوه نِسار به طرف بوشگاناهرم بود.

دالخانی که از جنگلهای نیمه کوهستانی است در ارتفاع ۸۰۰ متری از سطح دریا و در ارتفاعات کوه البرز و جاده ییلاق جنتآباد قرار گرفته. این جاده پیش از کلمه از راه جادهای کوهستانی به منطقۀ برازجان و بوشهر پیوند میخورد. شُنبه از راه کوهستانی و صعبالعبور دشت پلنگ که محل مناقشۀ خوانین جعفربیگلو و خوانین دشتی بود، شاخهای به رباط جم و ریز و شاخۀ دیگر به بوشگان میرسید. شاخۀ دیگری از این راه نرسیده به بالاده از سهراه دادین به سر مشهد-بُز پَر و از آنجا به مورد خیر و تَنگ ارَم و دالکی و برازجان و بوشهر میرسید.

او از بوشهر به چغادک و احمدی و از آنجا به برازجان، کنارتخته، گردنۀ دالکی که راهی سنگلاخ و ممتد و سخت بود و گردنۀ مَلو رسیده است. پس از کمی طی راه، به کاروانسرایی رسیده و از آنجا به کتلِ وحشتناک دختر و به کازرون رسیده است. جادۀ بُز پر (پُشت پر) به قلعۀ تیر در روستای حسینآباد، رودخانۀ شورعبدالخانی، باغدشت و گره میرفت و سپس به گردنۀ نرگسزار، کّتل شیتنگ، روستای رُمقان و مسقان میرسید و پس از بگدانه، به سمت دشت نَمک و کَره بس ادامه مییافت و پس از عبور از سربالایی کوه، از روستای چنار فاریاب عبور میکرد و از راه گردنۀ ارژنی به رودخانۀ قرهقاچ میرسید.

جادهای نیز مستقیم از پُشت پر امتداد مییافت و از تنگ ارم به راشک و دیسکون میرسید و از آنجا به برازجان ختم میشد. این رود پس از عبور از دم لوداب، وارد مناطق دشمن زیاری و طیبی میشود و در مسیر خود نیز چندین شعبه را دریافت میکند و پس از عبور از میان سوق و لنده از آخرین نقطه کهگیلویه به نام تنگ تکاب میگذرد و به سمت بهبهان و اهواز در استان خوزستان جریان مییابد و به نام رود جراحی به خلیجفارس میریزد. این دو ایلخان براساس ضرورت گاهی متحد و زمانی دشمن همدیگر بودند (رک: اسناد ش4و5و6و7؛ مصاحبه شماره یک).

این مسیر پس از گذشتن از دشت خانۀ خبیس به جادۀ شیرازکازرون و چنارشاهیجان نورآباد ممسنی میرسید (مصاحبه شماره دو. این مسیر از مناطق قشلاقی ایل قشقایی میگذشت و به شیراز میرسید. بیشترِ رقابتها و تضادها میان دو طیف از سران محلی فارس بوده است: نخست صولتالدوله، نخستین ایلخان انتخابی اتحادیه ایل قشقایی فارس و دیگری قوامالملک، کلانتر شیراز و ایلخان انتصابی و غیر ایلیاتی ایل خمسه. از کرج حدود ۲۵ کیلومتر و از تهران حدود۶۰ کیلومتر راه تا این روستا فاصله است و برای رسیدن به این ده بالاخره باید خود را به یکی از دو استان البرز و تهران برسانید.

گروه کوچنشینان عرب که والتر بارینگ گزارش آن را آورده است، بعدها ایل خمسه را به ایلخانی قوام تبدیل کردند. باغ موزه نگارستان یکی از همان بهترین انتخابها و جز مناطق دیدنی تهران است که در میدان بهارستان قرار دارد و ساخت آن به دستور فتحعلی شاه قاجار انجام شد. والتر بارینگ (waiter Baring) از مأموران انگلیسی بود که از سال 1879تا1882م/ 129تا1299ق، در زمان ناصرالدین شاه قاجار در ایران مشغول خدمت بود. برای دستیابی به نیم نگاهی به شاخه ای که بیشترین حجم آب را تأمین می کند ، داده های مربوط به جریان آب در مدت زمان نسبتاً طولانی مورد نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید