راهنمای کامل زندگی در ارمنستان (فرهنگ،اقتصاد،هزینهها) GO2TR

شما باید دستاورد عظیم انقلابی رفیق کیم ایل سونگ، رهبر کبیر، را نسل به نسل منتقل کنید و تا ابد آن را به میراث بگذارید و کامل کنید ” (۹۷-۹۶). کیم ایل سونگ شدیداً دنبال این بود که به دنیا ثابت کند “جمهوری دموکراتیک کره” از کره ی جنوبی برتر است. استناد به یکی از این فرمانها از جانب کارگزاران و حتی مأمورین بسیار جزء، کافی است تا به هر گونه دستور آنان، جنبه ی قانونی بدهد و مخاطب را خلع سلاح کند. اما در رژیمهای ایده ئولوژیک، شخصیتهای کارازماتیک ـ که هاله ای از تقدس هم دارند ـ تا مرز پیامبران الهی فرامی روند و می توانند “ده فرمان” داشته باشند اما نه از جانب خداوند که به آن باور ندارند؛ بلکه به اعتبار قدرت سیاسی خود که برتر از هر نیروی دیگری است.

من در این نوشته میکوشم نشان دهم که نه تنها میان “روبنا” به ویژه “ایده ئولوژی” خود ساخته و تباه رهبری “حزب دمکراتیک خلق” و “رهبر کبیر” ((Great Leader به عنوان یگانه نهاد بازتولید “ایده ئولوژی” از یک سو و “زیربنا” ی تولیدی و مناسبات تولیدی در این کشور فقیر و استبداد مطلق زده از سوی دیگر پیوندی هست، بلکه اصرار دارم نشان دهم که این ایده ئولوژی تباه، گونه ای “آگاهی کاذب” ((Fale Consciousness نیز هست که خصلت ذاتی “ایده ئولوژی” است و گرنه، تجربه ی عملی استقرار “سوسیالیسم” در این کشور پس از گذشت نیم قرن آن هم در آستانه ی قرن بیست و یکم و این اندازه تجربیات عظیم علمی، فن آوری و شبکه های مجازی اطلاعات نباید چنان پس افتاده باشد که در نخستین پذیرایی از سیل مهاجران هموطن “گوشت سگ” به آنان بخورانند و آنان را از هرچه سوسیالیسم و ایده ئولوژی رهایی بخش است، بیزار کنند.

همه ی این مناسبات تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه را می سازد و بر همین شالوده ی واقعی است که روبنای حقوقی و سیاسی بر پا می شود و این “روبنا” با اَشکال معین آگاهی اجتماعی تطبیق میکند. ” مردم در ضمن تولید اجتماعی، وارد یک رشته مناسبات معین می شوند که اجتناب ناپذیر و مستقل از اراده ی آنها است؛ یعنی نوعی از مناسبات تولیدی که با مرحله ی خاصی از توسعه ی نیروهای مولّده مادّی تطبیق میکند. تفاوت برجسته ی کیش او با کیش شخصیت این دو رهبر در این بود که او به خدایی تبدیل شد که زندگی و مرگ همگان در ید قدرت او است و کلمات قصارش در حکم آیاتی الهی که بی تردید و اظهار کراهت، باید بی درنگ عملی ساخت (هانتر، ۱۹۹۹).

مردم اصفهان از نیمهشب گذشته که آب از سد زایندهرود رهاسازی شدهاست در نقاط مختلف خارج و داخل شهر اصفهان مانند منطقه زیبا و گردشگری ناژوان، پل تاریخی ۳۳پل، خواجو، پلجویی، نظارهگر جریان یافتن زندگی در طول رودخانه زیبا و حیاتآفرین نصف جهان هستند و با گرفتن عکسهای سلفی هیجان خود را با دیگران بهاشتراک میگذارند. به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در پی بارش های اخیر با افزایش ورودی سد زاینده رود به 207 متر مکعب بر ثانیه، ذخیره مخزن سد به 187 میلیون متر مکعب رسیده است.

او خود، “خدا” است و نیازی هم به واسطه ای چون “پیامبر” ندارد. حوالی میدان پونک در این محله تنها فضایی است که واحد های اداری در آن به صورت چشم گیر فعالیت می کنند. این منطقه دارای ۲ ناحیه و ۸ محله بوده که در داخل محدوده شهری قرارگرفتهاند و تعداد ۴۷۷۳۷ خانوار در این دو ناحیه سکونت دارند. کشاورزی اروگوئه از لحاظ تعداد کارکنان و فناوری و محوریت نسبت به سایر رقبا در سطح پایینتری قرار دارد که منجر به بازدهٔ نسبتاً کمتر در هر هکتار میشود، ولی از طرفی امکان ورود به بازار محصولات طبیعی و اکولوژیکی را برای اروگوئه فراهم میکند.

من هم مثل مادرم نگران آینده بودم ولی برای من ـ که پسری سیزده ساله و تازه بالغ بودم ـ بدترین نشانه زمانی بروز کرد که اولین وعده ی غذایمان را در کره ی شمالی جلومان گذاشتند. ما پیش تر تنها از “ده فرمان” ی آگاهی داشتیم که خداوند در “کوه سینا” به “حضرت موسی” (ع) ابلاغ کرد تا به قومش بیاموزد که متن آنها در “تورات” (کتاب “تثنیه”، باب پنجم) آمده است.

ما باید “ده فرمان کیم ایل سونگ” را هم حفظ میکردیم و آن قدر تکرارشان میکردیم تا برای همیشه، ملکه ی ذهنمان شوند. بازگشت هزاران کره ای به خانه به عنوان پیاده نظام، چیزی نبود جز هیزمی برای آتش آرمانگرایی دیوانه وار کیم ایل سونگ. همزمان، کیم ایل سونگ در کره ی شمالی اعلام کرد در حال ساخت آرمانشهری سوسیالیستی است. این کیش از همان زمان به قدرت رسیدن “کیم ایل سونگ” در سال ۱۹۴۸ بروز کرد و حتی پس از مرگش در سال ۱۹۹۴ هم ادامه یافت. در این اساسنامه بر مواردی از جمله نقشهکشی جدید و بهروز در حوضه آبریز هیرمند، حفظ امنیت مهندسان نقشهبرداری و همینطور تامین آب رودخانه مرزی ۲ کشور تاکید شده است.

حوضه پارانا منطقه ای است که دارای بالاترین ظرفیت نصب شده در برزیل است. این نکته ی باریک از مو نشان دهد که چگونه “آگاهی کاذب” مستقیماً ربطی به طبقه ای ندارد که از آن استفاده میکند؛ بلکه طبقات متضاد اجتماعی اعم از طبقه ی سرمایه دار یا طبقه ی کارگر، می توانند “آگاهی کاذب” خود را به عنوان “ایده ئولوژی” به توده های ناآگاهتر اجتماعی قالب کنند. در سفر به پاریس، حتما زمانی را به قدم زدن در شهر، تماشای رود سن، کافهگردی و کارهایی از این دست اختصاص دهید.

درست است که آنها بابت تاریخچه ی استعمار کره ایها به دست امپراتوری ژاپن عذاب وجدان داشتند، ولی این عذاب وجدان نه تنها به قوه ی تعقّلشان کمکی نکرده بود، بلکه افکار آنها را تحت تأثیر قرار داده و تفکر انتقادی را به محاق برده بود و عجیب این که آنها هنوز هم کمونیسم را مسیری برای نیل به آرمانشهر بشری میدیدند. طبیعی است این گونه تلقی از سرمایه داری، قانع کننده تر از این فکر است که باید کنترل ابزارهای تولید و سرمایه را به دست گرفت ” (لیچ، ۲۰۱۰، ۱۳۳۳). هیچ کداممان نتوانستیم حتی یک لقمه از آن غذا را بخوریم.

میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense با منشا ژاپن و چین از جمله گونه های غیر بومی در تالاب انزلی می باشد که در بسیاری از نقاط آن به ویژه رودخانه های وارده دارای جمعیت بالایی است. کشور ها در مورد توسعه ویژگی های خود را دارند؛ ایران در ناحیه ای گرم و خشک قرار دارد و بارندگی به اندازه کافی وجود ندارد. بدین معنا که در آنجایی که ساحل ایران محکم است ساحل عراق سست میباشد و متقابلاً آنجایی که ساحل ایران سست است، ساحل عراق محکم است. تیرک موجشکن کشتی ۹۰ در ۳۰سانتیمتر ضخامت دارد و بزرگی این الوار نشاندهنده ابعاد بزرگ این کشتی است.

چنان که از این منشور بزرگ برمی آید، در هیچ یک از “فرمان”ها، نه نامی از طبقه ی کارگر و کشاورز برده می شود که گویا وی از سوی آنان سخن میگوید، نه حتی اسمی از “حزب دموکراتیک خلق” برده می شود. از خودم می پرسم چند نفر از آنهایی که در شیپور شعارهای کره ی شمالی میدمیدند، در تمام این سالها حقیقتاً به عمق فلاکتی که بر آن مردمان تحمیل کردند، پی برده اند؟ در دوران حکومت امپراتوری ژاپن، هزاران هزار کره ای به اجبار به ژاپن آورده شدند تا به عنوان برده و بعدها به عنوان گوشت دم توپ به کار گرفته شوند و حالا، دولت ژاپن می ترسید این کره ایها و خانواده هایشان ـ که بعد از جنگ در حقشان تبعیض شده بود و در فقر به سر می بردند ـ به منشأ ناآرامیهای اجتماعی تبدیل شوند.

اگر فردی در خواب رودخانه ای با آب زلال و شفاف ببیند بیانگر این است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار خواب بیننده هستند. به گزارش حوزه رادیو تلویزیونگروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سریال «رودخانه برفی» با الهام از شعری با همین نام، سروده «بانجو پترسون» ساخته شده است. احکامش مانند “ده فرمان” خداوند به “حضرت موسی” جنبه ی اخلاقی و دینی ندارد؛ دعوت به عبودیت مطلق است. هنگام ترجمه کردن، نخست باید بتوانیم چنین عبارتها و جملاتی را نیز تشخیص دهیم و سپس با مراجعه به فرهنگهای عمومی یا فرهنگهای مخصوص اصطلاحات و ضرب المثلها (مانند امثال و حکم مرحوم علی اکبر دهخدا و دیگر منابع یک زبانه و دو زبانه یا سه زبانه) تحقیق کنیم و معادلهای مناسب آنها را پیدا کرده و یادداشت نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید