رودخانه زاینده رود

ساخت سدها از جمله کارهایی است که بشر برای کنترل کردن مقدار آب روی زمین میتواند انجام دهد. قابل فهم کردن ارزش این مناطق، گامی بلند در راستای حفاظت و توسعه آنها و حل مشکلات موجود این بخش میباشد. 3 – در موقع معاینه باید حتی الامکان قسمت عمدهء سطح مزارع پنبه کاری را مورد معاینه قرار داد تا اینکه مساحت وسیعی از مزرعهء مزبور تحت معاینه و تفحص قرار گیرد.

اغلب بازدیدکنندگان برای گذراندن چند ساعتی در کنار رودخانه به منطقه مورد نظر سفر می کنند. از این رو، در صورتی که امکانات اولیه برای بهبود وضعیت کنونی در نظر گرفته شود، گردشگران بیشتری به منطقه جذب می شوند که حاضرند مبلغ بیشتری برای استفاده از امکانات به وجودآمده صرف کنند. آمار دقیقی از جمعیت این ایالت با توجه به سیاستهای ضد قومی دولت مرکزی پاکستان علیه قوم بلوچ در دست نیست ولی با توجه به جمعیت نقاط مختلف این ایالت میتوان جمعیت این ایالت را بین ۵ تا ۷ میلیون نفر در نظر گرفت.

این سد با همکاری مشترک ایران و ترکمنستان ساخته شده و عملیات اجرایی ساخت آن در سال ۱۳۷۹ آغاز و درفروردین سال ۱۳۸۴ توسط رئیس جمهور وقت ایران و صفرمراد نیازف رئیس جمهور ترکمنستان افتتاح گردید. وی افزود: از دیگر اقدامات شرکت جهت مهار و کنترل سیلاب های فصلی رودخانه خررود ساخت سد نهب بوده که این پروژه نیز در حال تکمیل می باشد و تا پایان سال به آبگیری می رسد. در اینجا فرد همانند تابع تولید خانوار، زمان را با یک کالای بازاری یا کالای تفریحی ترکیب میکند و هنگامیکه ترکیب زمان و کالای تفریحی شکل میگیرد، گردشگری بوجود میآید.

از آنجا که عمدهی کالاها و خدمات محیطزیستی، غیربازاری و به عنوان کالاهای عمومی محسوب میشوند، بنابراین ارزشگذاری اقتصادی آنها، همانند قیمتگذاری کالاهای خصوصی نیست. که در آن، EH کالاهای خریداریشده از بازار و tH زمان صرفشده برای تولید کالای ترکیبی EH است. بر اساس این تابع، کالاهای بازاری الزاماً به صورت مستقیم مصرف نمیشوند و خانوار با ترکیب زمان و کالاهای بازاری، کالاهای ترکیبی تولید میکند. نیکولز و همکاران (19) و مککانل و استراند (20)، باکستل و همکاران (21) پیشنهاد میکنند که زمان صرفشده برای دسترسی به یک منطقه تفریحی، درصدی از نرخ دستمزد باشد. این روش مبتنی بر این فرض ساده است که ارزش تفریحی یک مکان به طور مستقیم به هزینههای سفری که شخص برای عزیمت به آن مکان متحمل میشود، ارتباط پیدا میکند.

زمانیکه کارکردهای محیطزیستی به میراث روستایی و ایجاد درآمد برای روستاییان گره میخورد، نتایج عدم ارزیابی آن بیشتر نمود پیدا میکند. استفاده از پلاستیک های ضربه گیر برای حفظ سطح ساید ضروری است. افزایش تعداد بازدیدکنندگان از نگاه اقتصادی صرف نیز می تواند موجب کاهش هزینه های نگهداری به ازای هر فرد بازدیدکننده شود. ارزشگذاری اقتصادی به سه روش تحلیل اثر (Impact analysis)، ارزشگذاری جزیی و ارزشگذاری کلی تقسیم میشود. طور کلی به دو دسته قطبی و کوهستانی تقسیم بندی می شوند .

تأمین امکانات رفاهی افزون بر اینکه امکان دریافت ورودی بالاتر را فراهم می سازد، می تواند از طریق افزایش بازدیدکنندگان به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند. سالها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کهنه و اینکه اگر با او میبودید چه مشد، شما را در خود غرق میکنند. با توجه به اینکه تضاد بین مدیریت و جوامع محلی، امکانات ضعیف و ناکارامد، کمبود کنترل مناسب، فقدان آگاهی مردم، از این تفرجگاهها وجود دارد (5)، به نظر میرسد ارزشگذاری این منابعزیستی، تفریحی و روستایی میتواند برای مدیران، جوامع محلی و بازدیدکنندگان زمینه مناسبی جهت آگاهیبخشی در خصوص حفظ و نگهداری و سپس توسعه امکانات را فراهم آورد.

در هیچ یک از این مراحل، مصرفکننده خبر ندارد که استریم از کجا آمده و برای چه منظوری میخواهد استفاده شود؛ بلکه فقط از آن استفاده میکند. برای سفر به فراخین چه چیزهایی با خودمان ببریم؟ چه تفریحی بیشتر از همه اینجا بهتان چسبیده است؟ بنابراین روشهای مختلفی برای ارزشگذاری معرفی شده است. در این پژوهش، میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از منطقه تفریحی جاجرود برابر با 5700 ریال و ارزش تفریحی سالانه این منطقه، حدود 4595 میلیون ریال برآورد گردید. بدین ترتیب ارزش تفریحی سالانه منطقه جاجرود رقمی در حدود 4595 میلیون ریال برآورد می شود. محیط آرام و آب صاف در طبیعت جنگلی-کوهستانی گردشگران را به این منطقه میکشاند.

در این پرسشنامهها علاوه بر تعداد بازدیدها و هزینههای سفر، از بازدیدکنندگان پرسشهای دیگری نیز پرسیده میشود. علاوه بر این روشها، با استفاده از روش تابع تولید و تابع واکنش به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیر محیطزیست بر تولید و هزینه، اندازهگیری ارزش منابع صورت میگیرد. در ایران، مطالعات زیادی به بررسی ارزش مکانهای تفریحی با استفاده از روش هزینه سفر پرداخته اند که از آنها میتوان به محمدی لیمایی (28) اشاره کرد که ارزش پارک جنگلی ماسوله را برآورد کردند. الگوی هزینه سفر، که در این مطالعه استفاده شده است، یکی از روشهای ترجیحات آشکارشده بوده که در قالب روش ارزشگذاری جزیی، به تعیین ارزش کالاها و خدمات تفریحی میپردازد.

این مطالعه به عنوان اولین مطالعهای بود که عملاً تابع تولید خانوار را برای ارزشگذاری خدمات تفریحی استفاده نمود. از روشهای استاندارد و انعطاف پذیر برای اندازهگیری تمایل به پرداخت و ارزش اکوتوریستی مناطق گردشگری، روش ارزشگذاری مشروط میباشد. در روش ارزشگذاری کل اقتصادی، کلیه ارزشهای اقتصادی منبع مورد اندازهگیری قرار میگیرد. بعد از تحویل نقشهها، لازم است کار طراحی و اجرای سازهها انجام شود که برای این کار بودجه مورد نیاز هم تأمین شده است. پس از عبور از روستاي سرتنگ ، در 3 كيلومتري روستاي ده شيخ با آب دره آبزا در هم مي آميزد و بعد از عبور از روستاهاي ده كهنه و سرسور به روستاي دو راه ميرسد .

در ساحل اروندرود، پوشش گیاهی متشکل از نیزار و چولان با ارتفاعی حدود سه تا پنج متر وجود دارد. اما جهت ترغیب بازدیدکنندگان برای پرداخت مبلغ ورودی، ایجاد امکانات حداقلی رفاهی و بهداشتی در منطقه ضروری است. هدف از این مقاله، برآورد ارزش اکوتوریسمی روستای ملهمدره شهرستان اسدآباد استان همدان و هزینه نهایی تولید تفریح، با استفاده از روش الگوی هزینه سفر انفرادی برای سال 1394 میباشد. اطلاعات مربوط به این مطالعه، به صورت میدانی از بازدیدکنندگان مستقیم از روستای ملهمدره شهرستان اسدآباد استان همدان جمعآوری خواهد شد. وی افزود: پیشنهاد میشود برای احیای رودخانه اترک، کارگروهی با همین نام، متشکل از دستگاههای مربوط تشکیل و در این باره بررسیهای لازم انجام شود و نتایج آن تا یک هفته دیگر به این معاونت ارسال شود.

دیدگاهتان را بنویسید