سراب گاماسیاب – رودخانه گاماسیاب- غار گاماسیاب – تصاویرواقعیت مجازی سراب وغار گاماسیاب

این مسیر ها به عنوان راه های ارتباطی، اماکن پر رفت و آمد شهری را به هم متصل ساخته و با ایجاد پیوستگی، ساختارهای شهری موثر در زیباسازی منظر و کم کردن ترافیک راهی به سوی توسعه پایدار شهری در پیش گرفته است. فرو رفتن در رودخانه در خواب و مرگ در خواب ، تولد دوباره عاطفی شما را پیش بینی می کند. در شمایلنگاری مصر نیز بهنوعی درخت زندگی را میبینیم. در نتیجه با توجه به شاخصهای موجود آب رودخانه برای شرب تا حدودی مناسب بوده و نیازمند تصفیه می­باشد و عوامل صنعتی اطراف رودخانه تاثیری بر کیفیت آب نداشته است.

درنتیجه آب رودخانه شاهرود کیفیت خوب و متوسط داشته و علت کاهش کیفیت آب وجود منازل، زمین­­های کشاورزی در نزدیک رودخانه و همچنین علل افزایش نیترات و فسفات در فصل زمستان به دلیل پساب­های کشاورزی و شهری اطراف رودخانه میباشد، درنتیجه آب رودخانه شاهرود برای شرب تا حدودی مناسب بوده و نیازمند تصفیه می­باشد و عوامل صنعتی اطراف رودخانه تأثیری بر کیفیت آب نداشته است. بنابراین مصرف آب رودخانه زرجوب در پایین­دست در کشاورزی و آبزی پروروی به ویژه در فصل گرم سال مناسب نیست. نتایج ویلکوکس تمام ایستگاههای مورد مطالعه در 2 فصل در محدوده کمی شور تا شور که قابل استفاده برای کشاورزی میباشد قرار داشت.

به عنوان باکتری شاخص به آنتی­بیوتیک­ها بر اساس روش کربی-بائر مورد آزمایش قرار گرفت و قطر ناحیه بازدارندگی (ZOI) اندازه­گیری شد. در روش شماره­ی منحنی، تغییرات S در رابطه با وضعیت رطوبت پیشین خاک بررسی شده و سه حالت مختلف در نظر گرفته شده است. به طوري كه پس از واسنجي مدل، رابطه Yang به عنوان مناسب ترين رابطه برآورد دبي رسوب شناسايي شد. بدين منظور، پس از تهيه اطلاعات پايه مورد نياز و اطلاعات مربوط به مواد رسوبي و دانه بندي رسوبات معلق و بستر رودخانه، با استفاده از مدل HEC-RAS، آورد رسوبي رودخانه و نحوه توزيع آن در طول مسير رودخانه مورد بررسي قرار گرفت.

داده های سال 1389 به دلیل کفایت مورد نیاز به منظور واسنجی و صحت سنجی استفاده گردید. به اين منظور از بهمن 1392 تا بهار سال 1395 و در طي يازده نوبت از 12 ايستگاه نمونه برداري صورت گرفت، اين ايستگاه ها طوري انتخاب شده اند که سرشاخه ورودي رودخانه، ورودي کال ها و محدوده هاي قبل و بعد از تصفيه خانه ها پوشش داده شود. هم اکنون این محل هم به زراعت بختیاریها اختصاص داده شده است. مقدمه با توجه به تخلیه آلاینده­های مختلف به رودخانه شاهرود، بررسیکیفی این منبعآبی برای مصارف کشاوری، صنعت و شرب حائز اهمیت است.

نتیجه­گیری شاخص شولر نشان داد کیفیت آب قابل قبول برای مصارف شرب مناسب بوده و از نظر بهداشتی مطلوب میباشد. رودخانه کشف رود بزرگ ترين رودخانه شمال شرق کشور بوده و در طول مسير آن، هشت کال از سطح شهرستان مشهد گذشته و به اين رودخانه وارد مي شوند فاضلاب هاي مناطق رجايي، گلشهر، مهرآباد، التيمور، سيمان شهر، خواجه ربيع و اسماعيل آباد توسط اين کال ها وارد رودخانه مي شود.

با توجه به نتايج مدل و بر اساس روند تغييرات منحني رسوب گذاري در طول رودخانه، مناسب ترين مناطق براي برداشت رسوبات در طول مسير رودخانه قابل شناسايي مي باشند. بر اساس نتايج حاصل از شبيه سازي، متوسط عمق برداشت رسوب از اين رودخانه حدود 40 سانتي متر برآورد شد. در این مطالعه از شاخص­های بیولوژیک نظیر: فراوانی، تعیین زی­توده، تشابه، تنوع شانون-وینر، EPT/Chironomidae، غنای مارگالف، هیلسنهوف، شاخص BMWP و شاخص ASPT استفاده شد. در این مکان اقامت داشتند. در مکان هایی که این طعمه را ریخته اید با تکه های نان ماهیگیری خود را انجام دهید.

یکی از نکات بسیار جالب در مورد این روستا این است که شما می توانید با مسافرت به این منطقه تقابل کویر و دریا را با هم ببینید که این موضوع در نوع خود بی نظیر می باشد و مطمئنا دیدن ساحل درک چابهار تجربه جالب و جدیدی برای شما گردشگرانی که قصد مسافرت به چابهار را دارید خواهد بود. رودخانههای بالغ رودخانههای متعادل هستند، از لحاظ پایداری، رودخانه متعادل را میتوان به دو بخـش پایـدار استاتیکی و پایدار دینـامیکی تقسیم کرد، در حالت پایدار استاتیکی، رودخانهها به مرحلهای رسیدهاند که نیروی جریان در آنها قادر به شستن کف و فرسایش کنارهها و به عبارتی حمل رسوب به صورت بار بستر و یا بار معلق نیستند و کنارهها و کف این رودخانهها در بیشتر طول سال ثابت است.

نمونهبرداری از 7 ایستگاه طالقان، الموت، رجایی دشت، رازمیان، لوشان، پاییندستلوشان 1 و 2 بر اساس روشهای استاندارد در دو فصل آبان ماه 1396 (زمستان) و تیرماه 1397 (تابستان) طی دو نوبت و سه تکرار انجامگرفته است. از امروز ابتکار به دست شماست! بر­اساس نتایج به دست آمده 20 خانواده شناسایی شد که به 10 راسته، 7 رده و 5 شاخه تعلق داشتند. براساس نتایج بدست آمده، اختلاف معنی داری بین نسبت جنسی ماهیان دو منطقه مشاهده نشد.

جدا شده از آب رودخانه (در هر سه نقطه و دو ماه نمونه­برداری) به سفالکسین مقاوم بودند. اعزام 14 روزه دانشمندان برزیلی طول آمازون را حدود 176 مایل (284 کیلومتر) افزایش داد و 65 مایل (105 کیلومتر) طولانی تر از رود نیل شد. روند تغییر کلی­فرم­های مقاوم به آنتی­بیوتیک­ها نشان داد که در بهمن ماه با عبور رودخانه از شهر، تعداد آن­ها افزایش یافت اما در مرداد ماه در وسط شهر بیشتر از دو جایگاه دیگر بود. این مطالعه بر روی رودخانه ماربر در شهرستان سمیرم در جنوب غربی استان اصفهان صورت گرفت نمونه­برداری در 5 ایستگاه در فصل تابستان 1391، ماهیانه یک­بار و با استفاده از سوربر سمپلر (cm5/30×cm5/30) صورت ­گرفت.

ضمنا با تحليل آماري صورت گرفته، مشخص شد كه مدل هيدروليكي HEC-RAS، حدود 63 درصد قضاوت هاي مهندسي اوليه انجام شده براي برداشت رسوبات را پوشش مي دهد. در ضلع شمالی این دره، آبشاری دیده میشود که ارتفاع آن به حدود ۵ متر میرسد و در صورت افزایش بارندگی، بر ارتفاع آن افزوده میگردد. در حالی که این یافتهها نشان میدهد که از منابع آب بهشدت کاسته شده، کارشناسان سیاسی هم متوجه شدند که تنشهای سیاسی در این منطقه نیز افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید