سوال: بزرگترین رودخانه در هر قاره چیست؟

با توجه به اینکه این مقاله شکل و مسیر کانالهای مصنوعی و بسترهای طبیعی مسیلهای کلانشهر مشهد را بررسی میکند، بنابراین حریم مصوب 1391 کلانشهر مشهد شامل بخش نسبتاً وسیعی از حوضة آبریز ارتفاعات بینالود انتخاب شد. قول ابن الندیم و قفطی را دربارهء مؤلفات این اپولونیوس در بخش اول این مقالت آورده ایم(161). اپولونیوس می کوشید که به تشریفات دینی و معتقدات مذهبی معنی و مفهومی عالی تر دهد و اساساً هدف همهء فعالیت های وی، اقامت ممتدش در معابد، مذاکرات او با روحانیان ممالک مختلف و شاید هم مؤلفات وی که یکی از آنها به قول فیلوستراتوس دربارهء قربانیها و دیگری دربارهء پیشگویی به وسیلهء ستارگان نوشته شده همین امر بوده است.

آنچه که از مطالعهء حیات اپولونیوس و نیز از افسانه هایی که دربارهء او روایت شده، بر می آید این است که اپولونیوس بیش از آنکه فیلسوف باشد یک روحانی مجدد و حکیمی اخلاقی و دینی و عارف مسلک است. در این امر، او همان اصل زندگی اشتراکی را که مکتب فیثاغورسی از آغاز می خواست به مرحلهء عمل درآورد، تعمیم کرده است. کارا دو وو(152) در «دائرة المعارف اسلام» ذیل «بلینوس» علاوه بر رسالهء احکام نجوم که حنین بن اسحاق ترجمه کرده (و در بالا گذشت) نویسد: «یک نوع تاریخ طبیعی بنام کتاب العلل»(153) که نسخهء آن در لیدن موجود است بدو نسبت داده شده(154).

در کتابخانهء اسکوریال(149) بشمارهء 916، کتابی است بنام بولیناس(150) در باب تأثیرات نجومی، که توسط حنین بن اسحاق ترجمه شده است، و شاید این ترجمه همان باشد که در کتابخانهء پاریس، در زمرهء کتب عربی به شمارهء 1016 بنام بلیانوس(151) ضبط شده و موضوع آن هم احکام نجوم است، و آن ترجمه ای است از نسخهء عربی حنین به زبان عبری». اپولونیوس برای ریاضیات، نجوم و موسیقی درجهء دوم اهمیت را قائل بود در صورتی که در نظر فیلسوفان دیگر همان مکتب، این سه، علوم اولیه محسوب می شدند. بجز دو اپولونیوس مزبور، پنج اپولونیوس بنام: اپولونیوس اسکندرانی، اپولونیوس سوفسطائی اسکندرانی، اپولونیوس ملن، اپولونیوس ردسی، اپولونیوس ترالی، در علوم ادب شهرت یافته اند(165) که هیچیک با موضوع مقالهء ما مربوط نیست.

م. و معاصر بطلمیوس چهارم و شاگرد ارشمیدس و یکی از بانیان علوم ریاضی است. همان طور که پیشتر نیز نوشته ام، تعاملات دو کشور در سطح رهبران سیاسی و همچنین جوامع علمی، دانشگاهی و مدنی برای حل این مناقشه ضروری است؛ چرا که چالش دریاچه هامون و رودخانه هیرمند، چالشی منطقه ای است که تنها با همکاری جمعی می توان آن را حل کرد. نسخه ای از این ترجمه ها در اکسفرد موجود است و ترجمهء ثابت بن قره در بسیاری از کتابخانه ها یافت می شود. ترجمه شده. و سه کتاب دیگر و چهار شکل موجود از مقالهء هشتم را ثابت بن قره ترجمه کرده است.

از این رو با آنکه او شاگرد و پیرو فیثاغورس است کمتر نظریاتی در فلسفه اظهار کرده است(141). تأثیر اپولونیوس در حیطهء فلسفه بمعنی اخص نیز – هر چند کمتر است – مورد اعتناست. حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکههای طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و بهعنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آییننامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میگردد.

در جزیره سند و مناطق اطراف آن، آبهای سیل به تدریج در زمین فرو رفتند و جمعیت درحال بازگشت به باقیماندههای دهکدههای خود هستند. ۱. معاهدات و موافقتنامههای رسمی، که به علاوه امضای نمایندگان طرف و یا اطراف موضوع، برای لازمالاجرا شدن، نیاز به تصویب هم دارد. بهجز تامین آب شرب بسیاری از مناطق اطراف، رود کارون به لحاظ محل رفتوآمد کشتیهای بازرگانی، گسترش کشاورزی در خوزستان، تامین انرژی برق شهرهای اطراف و رونق گردشگری در خوزستان نیز دارای اهمیت است. منظور از پهنه های حفاظتی، محدوده ای در اطراف چاه است که آلاینده قبل از رسیدن به چاه از بین می رود.

از آنچه در ترجمهء اپولونیوس طوانه ای گفته شد، نیک برمی آید که بلیناس حکیم صاحب الطلسمات هم اوست. از تحقیق در این ترجمه ها چنین برمی آید که آثار اپولونیوس صاحب الطلسمات را به گبران انتساب می دادند، چنانکه در فهرست کتب وی در ابن الندیم آمده است(146). نتیجه این قضیه این است که آب آبشار شیطان در جایی به رودخانه برمی گردد. برتراند رسل گوید که فرضیهء دوایر مماسه را اپولونیوس کشف کرده و بعد بنام بطلمیوس شهرت یافته است(163).

و پیس کوس گوید(130) آنگاه که ارلیانوس امپراتور (270-275 م.) طوانه زادگاه اپولونیوس را محاصره کرده بود، اپولونیوس بدو ظاهر شد و بالنتیجه امپراطور نذر کرد معبدی برای او برپای سازد فرفوریوس و یامبلیقوس(131) او را یکی از مآخذ خویش در تألیف «حیات فیثاغورس» یاد کرده اند. سری که مرگ او را نهان داشت، بر خرافاتی که هاله وار وی را احاطه کرده بود، افزود زیرا چنان تصور شد که اپولونیوس پس از عمری دراز، ناگهان زمین را ترک گفته است بدون آنکه توانسته باشند آخرین لحظات عمر و یا نحوهء مرگ او را دریابند.

این رود را بعضآ اوفرادس ضبط کرده اند. این جبار ظالم را بزنید! البته می توان با افزودن بعضی مواد به آن مانند زاج و یا سولفات روی ZnSo4 میل ترکیبی آنرا با آب عودت داد ولی در صنایع ساختمانی این کار مقرون به صرف نیست . وی قربانیها، حتی هدایای پاک و ساده را شایستهء درگاه خدا نمی دانست و می گفت خدا به هیچ چیز نیازمند نیست. بنابراین بر خلاف آنچه گفته اند نمی توان قائل شد که چنین مردی به تفأل و پیشگوئی به وسیلهء خون معتقد بوده، بلکه باید گفت که او بدین اعمال مشرکان معنی و مفهومی عمیق تر و به تعبیر دیگر آنها را به نظریهء عرفانی قسمی الهام باطنی و کشف و شهود شخصی اسناد می داده است.

او درباره شیوه های صرفه جویی و ذخیره شدن آب در سد زاینده رود می گوید: تابستان امسال در چند شهر ایران، آب در وضعیت قرمز بود، اصفهان هم در وضعیت قرمز قرار داشت. علیرغم اینکه آب را به داخل رودخانه جاری کردهایم اما مطالبات کاذب و بدهیهای مضاعفی را به زایندهرود تحمیل کردهایم که سبب شده تا رودخانه، شتابان به سمت خشکتر شدن بهپیش برود. با توجه به اینکه این رود به عنوان کارون اهواز شهرت دارد، و این رود را جزوه جاذبههای دیدنی اهواز به حساب میآورند. آبدهی رودخانه، در بهار، به علت ذوب برف ها و افزایش بارندگی، افزایش می یابد.

علت شکل قیفی خود دارای مدهایی به ارتفاع 15 متر است. اپولیوس(122)، اپولونیوس را در ردیف موسی و زرتشت قرار داده است. این پرندگان عمدتاً میوه خوارند؛ هرچند منقار بلندشان این اجازه را به آنها میدهد که گاه به غارت لانة پرندگانی که داخلِ درختان لانهسازی میکنند نیز بپردازند. به عبارت ديگر ، قاعده حقوق بين المللي ، دولتهايي را ه با مساله تحديد حدود رودخانه اي مواجهند ، مكلف ميسازد كه براي وصول به توافق در تحديد حدود منصفانه ، به مذاكره بپردازند و در صورتيكه منظور نظرشان رودخانه قابل كشتيراني است ، خط تالوگ را برگزينند و چنانچه رودخانه قابل كشتيراني نمي باشد خط المياه را انتخاب نمايند و در موارد خاص ره روشهاي ديگري كه موافق وضعيت است ، توسل جويند .

اپولونیوس برغه ای(157): او مهندس و منجمی یونانی از مردم برغه(158) در پامفیلیه(159) و ساکن اسکندریه بود و ظهور وی در حدود سال 205 ق. چهار مقالهء نخستین توسط هلال بن ابی هلال حمصی (متوفی در حدود سال 270 ه . چیزی حدود 32 پل بر روی رودخانه سن پاریس قرار دارد که بعضی از آنها واقعا حیرت انگیز و باشکوه می باشند. آب رود سند تا حدود زیادی از برف و یخچال های طبیعی هیمالیا، قراقروم و هندوکش محدوده تبت، ایالت هند جامو، کشمیر، Himachal Pradesh و گلگت-بلتستان پاکستان تامین می شود.

تعدادی از این رودخانه های هند همچنین طیف وسیعی از فعالیت های ماجراجویی را ارائه می دهند. همین بذله گوئی موجب شد که او را شکنجه کنند و وی با کمال شجاعت آن را تحمل می کرد. اما ابلونیوس مهندس و مؤلف مخروطات بلاشک نمیتواند او باشد. قطع مخروطات در اکسفرد بسال 1710م. توسط گرگوری و هاله(164) منتشر شده است. در دوره دست کاري نشده، پاسخ جريان رودخانه به بي هنجاري-هاي بارش سريع است و خشک سالي جريان رودخانه با تأخير زماني 1 تا 3 ماهه بهبود پيدا مي کند.

وی ادامه میدهد: اکنون ماهیهای رود ارس به دلیل ورود این آلایندگیهای صنعتی سنگین در حال انقراض بوده و اگر آماری در این رابطه تهیه شود، متوجه کاهش شدید گونههای جانوری در بستر رودخانه خواهیم شد. بر اساس محاسبات بورس اوراق بهادار روساریو، هزینه های بیشتر لجستیکی، حمل و نقل و صنعتی که کاهش سطح آب رودخانه پارانا در سال جاری تحمیل کرده است، زیان اقتصادی ۳۱۵ میلیون دلاری همراه داشته است. شنا کردن در سن از سال 1923 ممنوع شده و قبل از آن در آب و هوای گرم , رودخانه ممنوعیت شنا نداشت و مردم در آن به شنا میپرداختند .

دیدگاهتان را بنویسید