هرآنچه باید درباره آجودانیه تهران بدانید – بلاگ دیوار

Lmf طول جبهه کوهستان در امتداد کوهپایه که در آن تغییراتی در شیب کوه به سمت کوهپایهها رخ میدهد (شکست شیب یا کنیک) و Ls طول خط مستقیم جبهۀ کوهستان است. شاخص سینوزیته جبهه کوهستان توازن بین نیروهای فرسایشدهندۀ متمایل به تخریب و نیروهای زمینساختی را بررسی میکند که تمایل به ایجاد ناهمواری دارند. فرایندهای فرسایشی تمایل به ساییدن جبهۀ کوهستان دارند و فرآیندهای زمینساخت فعال، تمایل به تولید جبهههای کوهستانی مستقیم، اغلب همزمان با چینها و گسلهای فعال دارند. این گسل از دورۀ پلیوسن به بعد دوباره فعال شده است (آرین و پورکرمانی، 1377، 39).گسلهای فرعی متعددی از این گسلهای اصلی منشعب شدهاند که بر لندفرمهای منطقه تأثیر گذاشته است.

سپس پارامترهای هندسی مانند طول رودخانه، طول موج، ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی برای بررسی تغییرات با روش برازش دایره های مماس بر قوس رودخانه در محیط نرم افزاری Auto Cad انجام و مقایسۀ تغییرات مورد مطالعه قرار گرفت. میتوان گفت که یکی از شواهد حرکات نئوتکتونیکی انحراف رودخانهها و تغییر مسیر آبراهههاست، یعنی در خیلی از موارد، گسلها محل اصلی تغییرات در مسیر رودها و جابهجاییهای آن هستند (شکل 3). گسلهای امتداد لغز، سبب ایجاد انفصال آبراهه در طول خط گسل میشوند، که میزان جابهجایی آبراهه، شاهد مفیدی برای تعیین میزان حرکت امتداد لغزی گسل به شمار میآید (رجبی و بیاتی خطیبی، 1390، 88). درههای خطی در امتداد مسیر گسلهای اصلی قرار دارند و بهعلت حرکت مداوم در مسیر جدید گسل توسعه مییابند (کلر و پینتر،2002، 157). با توجه به شواهد ژئومورفولوژیکی، درههای عمیق واقع در دشتهای شمالی زنجانرود، براثر بازشدگی مداوم جدید زمین در محل گسلها ایجاد شدهاند و انحراف مسیر رودخانهها در چنین درههایی ناشی از نیروهای کششی در منطقه است که بهصورت همگرا، رودخانهها را به سمت بلوکی که بین سارمساقلو و قرهچریان قرار دارد، منحرف کرده است.

در مجموع توپوگرافی دشتهای شمالی زنجانرود متأثر از عملکرد ترکیبی گسلهای ارمغانخانه، تهم، زنجانرود و سهرین و تغییرات سطح اساس رودخانههای محلی است. Vf نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره، Vfw عرض بستر دره، Eld ارتفاع سمت چپ دره، Erd ارتفاع طرف راست دره و Esc ارتفاع متوسط بستر دره از سطح دریاست (شکل 4). این شاخص تفاوت میان درههای با بستر عریض نسبت به ارتفاع دیواره دره (Uشکل) با درههای پرشیب و باریک (Vشکل) را نشان میدهد.

وی با تاکید به این نکته که كمبود آب كشاورزی از عوامل محدود كننده واز موانع اصلی توسعه كشاورزی مرند است، اضافه کرد: به دلیل افت سطح آب های زیر زمینی و افزایش هزینه استحصال آب از 700 حلقه چاه عمیق كشاورزی، هر روز جایگزینی چاه به چاه در بخش کشاورزی انجام می پذیرد. در این مطلب با ما همراه باشید تا به استان اصفهان سفر کنیم؛ اما نه به قصد تماشای میدان نقشجهان و سیوسه پل و … وی گفت: بهرام نادی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، علی طالبی استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران، مسعود نصری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دولتآباد و رضا اسلامی مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان در مقالات خود وضعیت حوزههای آبخوان اصفهان، کاشان، نطنز و اردستان و زواره را به صورت علمی تبیین و راهکارهای علمی برون رفت از این بحران را ارائه کردند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گلستان ؛ دکترحسین احمدی در این باره گفت: روز پنج شنبه سیزدهم آبان باتوجه به تماس فرمانداری با مسئول امداد شهرستان کلاله مبنی بر گم شدن پیر زن50 ساله درمنطقه روستای قره گل شرقی مراوهتپه تیمهای امدادی جمعیت به محل حادثه اعزام شدند. پلنگ دره نام یکی از زیباترین منطقه های سرسبز جنگلی در استان مازندران است عبور یک رودخانه از میان آن جذابیت آن را دوچندان کرده. اگر مقدار Vf کوچکتر از یک باشد، تکتونیک بسیار فعال است، اگر بین 1 و 2 باشد، نیمهفعال است و اگر بزرگتر از 2 باشد، غیرفعال یا در واقع آرام است (رامشت و شاهزیدی، 1390، 88). همانطور که محاسبات بالا نشان میدهد، در سه زیرحوضه سارمساقلو، سهرین و قرهچریان مقادیر کوچکتر از یک و نشاندهندۀ تکتونیک بسیار فعال است.

شاخص سینوسی جبهۀ کوهستان نشاندهندۀ تعادل بین فرایندهای فرسایشی و زمینساختهای فعال است. جبهه کوهستانی مستقیم با ارتفاعات فرازشیافته بر اثر گسل فعال منطبق است. اختلاف ارتفاع ایجادشده بر اثر حرکات قائم گسل ارمغانخانه تا زمانی که در امتداد جبهه کوهستان بوده، قابل مشاهده و اندازهگیری دقیق نیست، ولی از محلی که وارد دشت میشود، قابل اندازهگیری است. گسل ارمغانخانه- سهرین: این گسل با امتداد شمالی- جنوبی از مجاورت دو روستای ارمغانخانه و سهرین میگذرد و با گذر از غرب شهر زنجان به گسل زنجان برخورد میکند. سیستم راست لغز راست­گرد در منطقۀ زنجان، ادامه رو به جنوب شرق زون گسلی راستگردی است که از شرق ترکیه شروع میشود و در شمال غرب ایران به گسل شمال تبریز میپیوندد.

مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو با بیان اینکه باید کانالهای دقیق بتنی طراحی شود که آب را از رودخانه تحویل بگیرد، افزود: در ابتدا لازم است تجهیزات اندازهگیری نصب شود تا مطمئن شویم که به چه میزان آب تحویل ایران میشود. امتداد شمالی- جنوبی ارتفاعات شمال زنجان، در امتداد نصفالنهاری که از شهر میگذرد، به شمال غربی- جنوب شرقی منحرف شده و با یک زاویۀ 4/22 درجه تغییر مسیر داده است. این سراب به دلیل داشتن مسیر طولانی و حجم آب فراوان شباهت زیادی به یک دریاچه بزرگ دارد. واکنشی که مانع از ایجاد دره واحد و بزرگ یا حتی درههای متعددی شده که اندازۀ بازشدگی دهانۀ آنها به اندازۀ زاویۀ تغییر امتداد ناهمواریهای منطقه باشد.

بر این اساس باید در امتداد گسل تهم در دشتهای شمالی زنجانرود، گسستگی به اندازۀ متغیر با توجه به فاصله از خطالرأس (محل تغییر امتداد ناهمواریها) ایجاد شود؛ اما پیامد تغییر امتداد ناهمواریها در دشتهای مورد نظر به چند صورت با شواهد ژئومورفولوژیکی منعکس شده است؛ اول اینکه در همان رودخانه سارمساقلو (تهم)، درۀ عریضی (951 متر) ایجاد شده که از نظر عمق نیز در بین درههای دیگر بسیار عمیقتر است.

مشکلات و عوامل تخریب کننده پوشش گیاهی پارک جنگلی پردیسان را میتوان به دو بخش تقسیم نمود: بخش بیرونی که پیامد مسایل خارج از محدوده پوشش گیاهی هم چون بهره برداری غلط و آلودگی هوا است و بخش درونی که عوامل محیطی و عوامل بیماریزا را در بر میگیرد. عبور زنجانرود از میان زمینهای نسبتاً هموار، حوضه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. بعد از این گسل امتداد کوههای شمالی زنجان از روند شمالی- جنوبی به شمال غرب- جنوب شرق منحرف شده است. در واقع عملکرد گسل تهم بهصورت عمود بر آن، منجر به تغییر 4/22 درجهای امتداد ارتفاعات شمالی زنجان، به طرف شرق میشود و گسل ارمغانخانه را از جبهه کوهستانی ارتفاعات شمالی زنجان خارج میکند و از آن به بعد گسل وارد دشت میشود.

شاخص SL در جریان رودخانهها و جویبارها بر روی فراخاستهای فعال، دارای مقادیر افزایشی است و امکان دارد مقادیر پایینتر آن مربوط به جریانهای موازی با عوارضی مانند درههای تولیدشده توسط گسلش امتداد لغز باشد. مقادیر شاخص سینوسی جبهۀ کوهستان به آسانی از طریق نقشههای توپوگرافی و یا عکسهای هوایی محاسبه میشود. گسل ارمغانخانه از رودخانه سارمساقلو به طرف زنجانرود از پیشانی جبهه کوهستان فاصله میگیرد و وارد دشت میشود. در مسیر رودخانهها دو نوع انحراف دیده میشود؛ یکی انحرافی که بر اثر عملکرد گسل ارمغانخانه بهوجود آمده و همۀ رودخانهها را بهسمت شمال (سمت راست رودخانۀ اصلی) متمایل کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید