پارک نهج البلاغه تهران ؛ آرام و درندشت در غرب تهران

نتايج حاصل از اندازه گيري ها نشان مي دهد که بيشينه جريان اندازه گيري شده توسط دستگاه جريان سنج 70.6 cm/s، درياسو و برخلاف انتظار مقارن با زمان سيگنال کهکشند است. در رودخانه گرگانرود از فروردین تا تیر ماه 91 توسط دستگاه الکتروشوکر بصورت تصادفی صید و سپس با فرمالین 10 درصد تثبیت گردید. در این روش پس از طراحی مسیر جدید مقطع عرضی کامل رودخانه با تثبیت متوسط بین رقوم دو گلوگاه پیچ احداث می شود و سپس دهانه رودخانه در مسیر قبلی با خاکریز مسدود می گردد.

سپس از اهمیت زنده رود بر کشور و نقش رود بر تاریخچه منطقه و موقعیت جغرافیایی آن میگوییم. افزایش تقاضای آب و گسترش آلودگی منبع ­های آب در اثر افزایش فعالیتهای کشاورزی، شهری و صنعتی موجب ایجاد مشکل­ های محیط زیستی در بسیاری از منطقه ­های جهان شده است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از تأخیرهای زمانی سالانه موجب افزایش دقت نمیشود و در برخی موارد حتی سبب کاهش دقت نیز میگردد. بررسی انواع موجکهای مادر نیز نشان داد که موجک dmey مناسبترین نوع موجک برای پیشبینی پارامترهای کیفی EC و SAR میباشد.

ارزیابی کیفیت آب رودخانه گازرودبار با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI و شاخص آلودگی Liou. قائدامینی، ف.، زمانی احمدمحمودی، ر.، نجفی، م.، 1396. ارزیابی کیفیت آب رودخانه پیرغار به منظور شرب و آبزی پزوری, استان چهار محال و بختیاری. ارزیابی کیفیت آب رودخانه پیرغار به منظور شرب و آبزی پزوری, استان چهار محال و بختیاری. اين اندازه گيري در ايستگاهي با عمق متوسط 5 متر و با فاصله تقريبي 120 کيلومتر از انتهاي شمالي خليج فارس، به منظور درک بهتر هيدروديناميک جريان انجام شده است. پیشبینیهای دقیق کوتاه مدت و بلندمدت پارامترهای کیفی رودخانه بویژه برای طراحی سازههای هیدرولیکی، برنامهریزی آبیاری، بهرهبرداری بهینه از مخازن و برنامهریزی محیطی ضروری است.

مطالعه حاضر نتايج اندازه گيري ميداني جريان در رودخانه کارون به مدت يک ماه از فصل بهار را ارائه مي دهد. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 53/1 : 1 و نرها غالب بودند. بطور کلی 385 قطعه ماهی حمری از منطقه مورد مطالعه صید شد. صید بصورت ماهیانه از اسفند ماه 1390 تا فروردین ماه 1392 در سه ایستگاه در منطقه دشت عقیلی شوشتر واقع در استان خوزستان صورت گرفت. هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دو نوع شبکه عصبی مصنوعی MLP و GMDH بصورت تکی و همراه با تبدیل موجک گسسته (DWT1) برای پیشبینی دو پارامتر کیفی مهم هدایت الکتریکی (EC) و نسبت جذب سدیم (SAR) در ایستگاه هیدرومتری زمانخان رودخانه زایندهرود در 1، 2 و 3 ماه آینده است.

همچنین ترکیب دیگر مدلهای هوشمند نظیر ANFIS و SVM با تبدیل موجک نیز می توانند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. نتایج نشان داد که استفاده از تبدیل موجک گسسته موجب بهبود عملکرد مدلها شده است. از این رو توسعه این بخش جزء اهداف اصلی صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود توسعه فعالیت های گردشگری می تواند مشاغل متعددی را در بازار کار عرضه کند و با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم موجب تولید زنجیره ای از فعالیت ها شود. امروز نه تنها دما در این حوضه افزایش یافته، از سوی دیگر شاهد کاهش میزان بارش ها به صورت جزئی و تغییر الگوی زمانی، مکانی و نوع بارش ها هستیم، اما به صراحت می گویم این عوامل موجب خشکی رودخانه زاینده رود نشده است.

یکی از دیدنیترین قسمتهای زاینده رود، پل های تاریخی اصفهانند که شکوهش را دوچندان کردهاند. در این محدودۀ وسیع و تماشایی، فرصت بازدید از قلعههای مربوط به اسماعیلیان از دریاچۀ اوان تا قلعۀ تاریخی الموت مهیا شده است. ما این افراد مشهور رو یا در تلویزیون دیده ایم، یا فیلمی که در آن ایفای نقش داشته اند رو دیده ایم پس با تصویر آن ها آشنایی داریم و با مشاهده پروفایل آن ها متوجه می شویم که تصاویر رو با دقت بالایی انتخاب می کنن تا به این طریق خودشون رو بهتر معرفی کنند تا همیشه مورد حمایت و تشویق طرفدارانشون قرار بگیرند.

با توجه به نمودار و جداول مذکور و مقایسه آنها با جدول (1) مشاهده میشود که آبدهی رودخانه ششپیر تقریبا برای کلیه ماهها در سناریوهای مختلف(باستثنای سناریوهای A1T-MES و A1F1-MI در ماههای ژاویه و دسامبر) کاهشی است. بالاترین نرخ رشد لحظه برای هر دو جنس و در سنین جوانی مشاهده شد. وی ادامه داد: فکر، رویکرد و نگاه عالمانه ریاست قوه قضائیه نسبت به حقوق بیتالمال و حقوق عامه، با دستور ریاست جمهور همراه شد که حقیقتاً بسیار اثرگذار بود و امروز بسیاری از تصرفاتی که توسط دستگاهها و نهادهای دولتی صورت گرفته بود، یکی پس از دیگری تخریب و به وضع سابق اعاده میشود.

نتایج نشان داد که مدلهای ترکیبی موجک-MLP و موجک- GMDH در هر دو پارامتر کیفی EC و SAR در بازههای مورد پیشبینی نسبت به مدلهای تکی MLP و GMDH دارای توانایی و دقت بالاتری در پیشبینی میباشند. افزایش قابل توجه بار آلودگی و گوناگونی آلایندههای مختلف شهری، کشاورزی و صنعتی نیاز به مدیریت تلفیقی کمی و کیفی سیستمهای منبع­ های آب را بیش از پیش ضروری ساخته است. امین پورشیانی، س.، محمدی، م.، خالدیان، م.، میرروشندل، ا.، 1395. ارزیابی کیفیت آب رودخانه گازرودبار با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI و شاخص آلودگی Liou. در پژوهش حاضر، دادههای کیفیت آب رودخانه زایندهرود در ایستگاه زمانخان در طول سالهای 1363 الی ۱۳۸۴ مورد استفاده قرار گرفت.

نتیجهگیری: نتایج تحقیق حاضر میتواند بعنوان مبنایی برای برنامهریزیهای آینده در مورد کیفیت آب مصرفی باشد. یکی از زیباترین جاذبههای این پارک، وجود پل معلق آن است که برای عاشقان ارتفاع میتواند بسیار هیجانانگیز باشد. گونه تیزه کولی (Hemiculter leucisculus) از خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) و غیربومی ایران بوده و اطلاعات بسیار محدودی در مورد زیستشناسی آن وجود دارد. پارسیان بازماندگان ایرانیان زردشتی هستند كه از ایران به شبه قاره مهاجرت كردهاند. بیشترین قطر تخمک ماهی حمری مربوط به ماه بهمن (52/18 میلیمتر) و کمترین قطر تخمک مربوط به ماه دی (88/13 میلیمتر) بود. مقایسه دو مدل موجک-MLP و موجک- GMDH نشان دهنده برتری نسبی مدل موجک-MLP بود.

در پارامتر EC، مدل­های MLP و GMDH دارای عملکرد بهتری بودند. همچنین این گونه دارای دو پیک تخم ریزی در مهر و بهمن ماه است، بنابراین امکان ناهمزمان بودن تخم ریزی آن وجود دارد. مطمئنا در پیشبینی و یا تهیه تصویر اقلیمی آینده با استفاده از مدلهای گردش عمومی جو عدم قطعیت زیادی وجود داشته و به طور حتم نمیتوان چیزی را پیشبینی نمود. را بر اساس نرمالهای اقلیمی انجام میدهند. رودخانه مرزی بالها رود به طول ۱۱۰ کیلومتر، یک رودخانه سیلابی است و بر اساس پروتکل مصوب سال ۱۳۳۶ به عنوان مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان تعیین شده است.در رابطه با این رودخانه نیز باید گفت به دلیل عدم لایروبی مناسب و پر شدن قسمتهای زیادی از مسیر رودخانه توسط گل و لای و رسوبات فراوان، میزان بهره وری از آب، در منطقه بیله سوار و جعفر آباد به حد بسیار پایینی رسیده و مشکلات این منطقه را دو چندان نموده است.

با توجه به اینکه این تحقیق در بالادست رودخانه انجام شده است دلیل تفاوت فصل تخم ریزی و طول و وزن این گونه با سایر باربوس ماهیان می تواند موقعیت جغرافیایی باشد. به دلیل همین جاذبههاست که آمل یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری در استانهای شمالی کشور بهشمار میرود. زرینه رود که از چهل چشمه کردستان سرچشمه می گیرد در نهایت به ارومیه می ریزد. زنی به نام سیما با وی تماس می گیرد و اعلام می کند که قصد خودکشی دارد. نام ولایت فراه با ظهور ملالی جویا نماینده این ولایت در لویه جرگه قانون اساسی در مطبوعات داخلی و خارجی مطرح شد و سر زبانها افتاد.

در این تحقیق 183 قطعه ماهی نر، 180 قطعه ماهی ماده حمری و 22 قطعه غیربالغ در رودخانه کارون شناسایی شد. یکی از گونه های باربوس ماهیان بومی آب های داخلی جنوب غربی ایران می باشد که در رودخانه ها و تالاب های استان خوزستان شناسایی شده است. همواره طغیان آب و سرازیر شدن آن به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات بشر را به مخاطره می اندازد. در قاموس کتاب مقدس آمده است: اسم مقاطعه ای است در آسیای صغیر که در طرف شمالی دریای روم در میانهء کیلیکیه و لیکیته واقع است و در زمانی که پولس بدانجا شد پای تخت آن را پرجه میگفتند (اع 13:13 و 14:24 و 27:5) و کلودیوس پیسیدیّه و لیکیّه را که سابقاً در جزو آن نبودند بدان افزود و پمفیلیّه ساحلی است که 80 میل طول و 30 میل عرض دارد و صاحب سه نهر میباشد که به الکتارکتس و سسترس و اوریندون مسمی می باشند.

این رودخانه از طرف جنوب وارد شهر رشت می شود. نزدیک ترین شهر با امکانات اولیه ،شهر لردگان است. یکی از ویژگیهای برجسته مجموعه سرزمین موجهای خروشان قرار داشتن این مجموعه آبی در یکی از بهترین و استراتژیک ترین مراکز تفریحی و گردشگری ایران که منطقه شاندیز شهر مشهد میباشد، است و همچنین دارا بودن دو سالن مجزا برای بانوان و آقایان است که امکان استفاده همزمان خانمها و آقایان را فراهم ساخته است. هیچوقت نگفتم که مردم ایران روشنفکر و مترقی هستن و دولت نیست و ما فرهنگ غربی داریم و عکسایی نشون ملت بدم که ایرانیا چنین و چنان هستن.

دیدگاهتان را بنویسید