پاسخ سوالات درس به درس علوم دوم ابتدایی

در سال آبی 1401-1400 به دلیل سپری کردن سال آبی گذشته با خشکسالی شدید که به کاهش حدود 40 درصدی منابع آب سد زاینده رود منجر شده و با توجه به پیش بینی تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین منابع آب برای این سد متصور نیست. در امتداد زاینده رود به سمت اصفهان در حرکتیم ، میخواهم سری به «پلاس جان» بزنم، تنها رودخانهای که در اصفهان به زاینده رود میریزد.

«هر آنچه ما بهعنوان وجودی که در ماست، تجربه می­کنیم، و همچنین چیزی که ما می­بینیم که قادر است در اندامهای کاملاً بی­جان وجود داشته باشد، باید تنها به بدن نسبت داده شود. عمل تکان دادن را آنقدر ادامه داده تا توده ابري دودیشکل کاملاً شسته شده و مواد موجود در لاوک ها کاملاً تميز شوند. در محل برداشت و حفاری ها آهسته شدن جریان آّب همراه با تجدید پذیری کم سبب می شود که میزان رسوبات ذرات معدنی ریز و مواد آلی افزایش یابد. در سناریوی A2 به دلیل تأکید بر رشد صنایع و توجه کمتر به محیط زیست افزایش بیشتری در گازهای گلخانهای نسبت به سناریوی B2 که توجه بیشتری به محیط زیست دارد، فرض شده است.

از مهمترین مسائل مابین دو کشور در دوره زمانی مورد نظر می توان از مسئله رودخانه هیرمند، مسئله موادمخدر و تروریسم طالبان و مسئله مهاجران افغانی در کنار همکاری های اقتصادی نام برد. تجهیزات، ماشین آلات و مجتمع های بهره برداری از شن و ماسه کیفیت زیبایی شناسی چشم انداز رودخانه را کاهش می دهند. بر اساس توافق دو کشور سهم هر یک از طرفین در احداث، بهره برداری و استفاده از آب و انرژی سد به صورت برابر است. بدین ترتیب ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه ای سرمایه گذاری کرده و از آن بهره برداری می کنند که سرچشمه و بخش قابل توجهی از آن در افغانستان است.

بیشینه، کمینه و دامنه ی دما به ترتیب 71/0، 34/0 36/0درجه سانتیگراد افزایش را تجربه کرده اند. میانگین، کمینه و بیشینه ی بارش منطقه ی مورد بررسی به ترتیب 6/25، 59/5 (درسال 1991) و 9/9 میلیمتر (در سال 2011) بوده است. هرگاه این اجزا به اندازه ای خرد و ریز شوند که قطرشان به نیم تا 5/2 میلیمتر برسد ، شن یا ماسه نامیده می شوند . هریرود در پل خاتون با کشف رود تلاقی و از آن به بعد تجن نامیده می شود.تجن که7 11 کیلومتر مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد پس از خروج از مرز در دشت قره قوم پخش و در حوالی شهر تجن محو می شود.

در حرکت از سمت تهران به دماوند 17 کیلومتر بعد از فیروزکوه، خروجی به سمت چپ به سوی تنگه واشی است. زیباترین جنگلها، کوهستانها و مناطق ساحلی را میتوانید در استانهای شمالی ایران ببینید و از گشتوگذار در طبیعت بینظیر آن لذت ببرید. معروفترین خیابان های پونک جنوبی خیابان های بلوار عدل ، خیابان ایران زمین شمالی ، خیابان افخمی ، بلوار سردار جنگل و بلوار مخبری هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات دما براثر گسیل گازهای گلخانه ای و نیز تغییرات بارش در مرکز بامیان (عرض جغرافیایی 75/34 درجه ی شمالی و 75/67 درجه ی شرقی) است. تصوف و گرایشهای شیعی: از مهمترین بسترهای رشد عقاید و گرایشهای شیعی در پاکستان، تصوف بوده است.

این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که روابط ایران و افغانستان در سالهای 2000 تا 2019 چگونه در فرایند غیر امنیتی شدن قرار می گیرد؟ از این منظر در پاسخ به سوال اصلی باید گفت با خارج نمودن تدریجی مسائل امنیتی از دایره تنگ نظامی و سیاسی و انتقال سیاست خارجی از لایه های سیاسی-امنیتی به لایه های اقتصادی-تجاری، روابط ایران و افغانستان در سطوح مورد نظر کارگزاران این دو کشور به سمت غیر امنیتی خواهد رفت. در سال های اخیر اقلیم در این منطقه بی نظم شده و منجر به تغییرات متغیرهای اقلیمی شده که پیامدهایی همچون ذوب گسترده یخچال های کوهستانی، کاهش دبی آب رودخانه ها و غیره شده است.

ب- افت منابع آب زیرزمینی و بهتبع کاهش رطوبت خاک و درنهایت تشدید شوری خاک (کاهش کیفیت آب سطحی و زیرسطحی) ج -مترک شدن اراضی کشاورزی و در برخی موارد خالی از سکنه شدن روستاها د- کاهش یافتن شدید آب دریاچه سد دوستی درنتیجه کاهش منابع آب سطحی است، همه این موارد درنتیجه کاهش توان زیستمحیطی مطابق با جریان زیستمحیطی جریانی رخداده است و نکته حائز اهمیت در این میان تنوع زیستی در رودخانهها است که بیشتر تحت تأثیر دو عامل طبیعی و انسانی قرار دارد (امینی،1387) دراینبین نکته جالب و حائز اهمیت بالا آمدن بستر رودخانه هریرود ایران در برخی از نقاط بستر است، به این صورت که آن دسته از جریانات فرعی منتهی به رودخانه هریرود که نشأتگرفته از حوضههای آبریز داخلی است با خود رسوباتی را حمل میکند و این رسوبات وقتی به بستر پایه خود یعنی کف رودخانه اصلی یعنی هریرود میرسند تهنشین و رسوبگذاری میشود و دیگر جریانات گردابی شدید گذشته هریرود در کار نیست که بتواند آنها را حمل و جابجا کند آنهم در بستر رودخانهای که از نظر ژئوپلیتیکی حائز اهمیت بوده و از نظر رژیم حقوقی و معاهدههای گذشته میان کشورها وسط آب مرز تعیینشده که از این نظر نیز چالشهای ژئوپلیتیکی را در پی داشته است.

و همکاران 2005) قطعاً با ساخت سد تغییراتی حتی در مدتزمان کم در پاییندست رودخانهها ایجاد میشود که یکی از این واکنشها به هم خوردن نیاز آبی رودخانهها بهویژه در قسمت پاییندست سدها و بهتبع برای محیطزیست و سازههای انسانی محیط پیرامونی خود معضلاتی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین یکی از چالشهای کاهش جریان زیستمحیطی رودخانهها درنتیجه سدسازی بحث بیابانزایی و تشدید فرسایش بادی و تغییر در اشکال ژئومورفولوژیکی بستر رودخانه، تغییرات کیفی آبوخاک میباشد (کریم کشته، 1380) که در این موضوع و مسئله سدهای زیادی در داخل ایران و سایر کشورها میتواند مثال زد که نمونه بارز داخلی سدهای کوچک و بزرگی است که در مسیرهای آبی منتهی به دریاچه ارومیه احداث گردیده که امروزه اثرات منفی طبیعی و محیطزیستی آن را شاهد هستیم (مکنونی، 1367)؛ بنابراین آنچه مدنظر ماست اثرات سوء سد سلمای افغانستان بر روی نیاز آبی رودخانه هریرود ایران میباشد جایی­که مرز طبیعی بین ایران-افغانستان و ایران-ترکمنستان میباشد، سدی که در 160 کیلومتری غرب هرات یعنی در نزدیکی مرز (60 کیلومتری مرز ایران – افغانستان) احداثشده و مردادماه سال 1394 آبگیری آن صورت پذیرفته است، با بررسی تصویر ماهوارهای مشخص میگردد که حوضه آبخیز اصلی رودخانه هریرود در خاک افغانستان بوده بهگونهای که 70 درصد آب این رودخانه طویل را تأمین میکند.

پل طبیعت کارون هم پارک های محبوب شهر یعنی پارک ساحلی پارک لاله را به هم متصل کرده و محل خوبی برای قدم زدن، استراحت و تماشای چشم اندازهای کارون بوده و رستوران های متنوعی در مجاورت آن دایر هستند. این فراز نشیبها که قدمت آن تا به امروز به یک و نیم قرن میرسد به علت برخی موانع ریشهای بر سر تفاهم استفاده مشترک از رودخانه است که میتوان مهمترین این موانع را ابتدا در دخالت قدرتهای بیگانه در منطقه، عدم توجه به مسائل جغرافیایی مرز، سیاست های افغانستان برای توسعه مبتنی بر آب که موجب احداث سازهها و فعالیتهای انسانساخت بر روی رودخانه شده است و نوسانات جوی و شکننده بودن طبیعت سیستان دانست.

عدم توافق پایدار و همه جانبه باعث به وجود آمدن خسارت و مخاطرات بسیاری در منطقه از قبیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و به خصوص زیست محیطی شده است که زندگی و تمدن انسانی منطقه را به ورطه نابودی کشانده است. در این راستا ان دو کشور در طول این سال ها روابط گوناگونی را در حوزه های سیاسی-اقتصادی و امنیتی داشته اند. به همین منظور با بهره گیری از کاربست مفاهیم و مولفه های نظری امنیتی سازی و غیر امنیتی سازی در چارچوب مکتب امنیتی کپنهاگ تلاش می شود شناخت و درک بهتری از مسائل حول محور غیر امنیتی سازی روابط ایران و افغانستان حاصل شود.

در این موزه لوازمی که در حمام های قدیمی مورد نیاز بوده اند، سماور های ذغالی، ظروف مختلفی مثل آبخوری، بخشی که نمایشگاهی است از عکس های قدیمی و برای مردم شناسی مشهد بسیار مفید است. زندگي مردم منطقه سيستان نيز وابسته به آن است. در صد سال گذشته افغانيها با جداكردن كانالهاي متعددي از هيرمند و احداث سدهاي مخزني و انحرافي روي آن حجم بيشتري از آب را مصرف كرده و ميزان آب جاري به سيستان را كاهش داده اند. مصرف آب و نقش این ماده حیات را جدی بگیریم زیرا منابع آب شیرین روز به روز در حال تمام شدن هستند، آب ماده ای بی رنگ و بدون بو است که برای بقای موجودات زنده ضروری است.

اورفالیزیان برای بهرهگیری از ارشاد پیامبر باید به نزد میترای معبدنشین بروند؛ زیرا به موجب روانشناسی یونگ «شناخت آنیما، پیش شرط فعال شدن آرکی تایپ پیر دانا است» (یاوری، 1386: 124). در این اثر، میترا نمودگر کارکرد مثبت آنیما است. با وجود حرم حضرت علی (ع)، این شهر به عنوان شهر مسجد آبی شناخته میشود. در فصل بهار پیشنهاد میکنیم حتما به این روستا سفر کنید و از مواهب الهی و محصولات خوش رنگ و لعاب آن بهره ببرید.

قمشی گفت: اینکه سالانه در مقایسه با سابقه تاریخی کارون، ۴ میلیارد مترمکعب آب کمتر وارد این رودخانه میشود، شرایطی به وجود آورده که کارون در مقطع اهواز به سمت خشکی برود و وضعیت به شکلی شود که اکنون در اهواز مشاهده میکنیم. برای اینکه قدم درمسیر ییلاق سنتی جواهرده بگذاریم باید 27 کیلومتر از رامسر به سمت پیچ و خم کوهستان برانیم مسیری را به سمت ناحیه مرتفع ۲ هزار متری پیش بگیرید.

کوه عروس و داماد به واسطه اینکه در بین کوههای دیگر اشکور از زیبایی و شکوه خاصی برخوردار است، نظر هر بینندهای را به خود جلب نموده و ناخودآگاه متوجه عظمت خالق هستی که باعث این همه زیبایی است، میکند. ماندن او صرفاً بهخاطر گرفتاری و اسارت است وگرنه باید رخت سفر بربست و دور باید شد از این شهر غریب که اکنون برای همگان غریبه شده، سرزمین آباء و اجدادیش که به خاطر تسخیر اهریمن، مجبورند آن را رها کنند و آوارة دیار دیگر شوند. این رود که از پیوستن دو رودخانه کشفرود و هریرود در پل خاتون تشکیل شده، حدود ۱۱۷ کیلومتر از مرز ایران و ترکمنستان را تشکیل میدهد.

چکیده: کیلومتر مربعی، از کوه بار در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از طی مسافت 153333رودخانه هیرمند با حوضه آبریز میلادی با به امضاء رسیدن معاهده پاریس بین 1151 کیلومتر به دریاچه هامون می ریزد. غالب میوه های دشت مغان به سبب کیفیت بالایی که دارند صادراتی می باشند. از زیبایی های روستای سیجان آبشار معروف سیجان است. پس از عبور از کنار باغ محتشم و بیمارستان رازی و چمار سرا، به سوی روستای سیاه اسطلخ و جیر محله رفته و سرانجام به تالاب انزلی ختم میشود. تله کابین واقع در این روستای کوهستانی نیز باعث شده مسافران زیادی جذب این منطقه ی گردشگری شوند چون برای اولین باز در شمال شرق ایران تله کابینی تاسیس شده است که 8 تا 10 هزار نفر گردشگر را در طول روز میتواند جا به جا کند.

دیدگاهتان را بنویسید