۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و نخستین روز جنگ تحمیلی

اگر به دنبال دانلود بازی جنگ جهانی دوم باشید میتوان گفت بازی Call of Duty 2 از همه نظر جزو مناسبترین گزینه ها برای شما محسوب میگردد. زیرا همهی ما در زندگی پیوسته برای دستیابی به چیزی در پی نبردیم، پس چه بهتر که با مطالعه این کتاب از پیش استراتژی بازی با آن را یاد بگیریم. سون تزو، فرماندهای چینی است که در دوران پادشاهی وو، پانصد سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده، او با توجه به اهمیت هنر رزم در میان کلیه کشورها، معتقد بود، بالاترین سطح هنر در جنگ این است که دشمن را بدون مبارزه شکست داد.

لازم به ذکر است که در در سال 2000 میلادی فیلمی به نام هنر جنگ ساخته شد، که اشاره به همین کتاب دارد. آنگاه خشایارشاه رو برگردانید و با انگشت به کوههایی که تا آن جا بیش از چند میل فاصله نداشت اشاره کرد و گفت: من بعید نمیدانم که در همین موقع جاسوسان و عیاران یونانی بالای این کوهها باشند و اگر آن جا نباشند از جای دیگر چشم به ما دوختهاند و ما هر قدر در اینجا توقف کنیم به ضرر ماست؛ برای اینکه یونانیها خود را قویتر و برای دفاع آمادهتر میکنند.

واسیلی به دلیل توانایی بینظیرش در انهدام نیروهای دشمن و مهارت ویژهاش در تکتیراندازی در کشور خود به یک اسطوره تبدیل شده. گرچه اين مطلب تا اين مرحله، به صورت يك توصيه اخلاقى در تعاليم اسلام آمده است، ولى در كنوانسيون ژنو چنين توصيهاى نيز به چشم نمىخورد. سنتهاى ژاپنى بر این جارى است که «فصول سیزدهگانه» سون تزو، براى نخستین بار به وسیله کىبى نو ماکى بى که دو بار (از 716 تا 735 و بعد از 752 تا 754 بعد از میلاد) در چین زیسته است و پس از 19 سال غیبت با مقادیرى از متون کلاسیک چینى به کشور خود بازگشته است، وارد ژاپن شده است.

رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود که از طریق ویدئو کنفرانس برای کنگره آمریکا ایراد شد، تاکید کرد: « ما به تصمیم و کمک شما برای محافظت از آسمان کشورمان نیاز داریم.» زلنسکی پیش از پخش یک فیلم ویدیویی از کشورش که زیر حملات و بمبارانهای روسیه قرار دارد، خطاب به اعضای کنگره آمریکا تاکید کرد: «آیا درخواست ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، برای نجات اوکراینیها خواسته زیادی است؟

از همین تاریخ، میان ژاپن و پادشاهى پاچکه Pachke در کره، که به کلى «چینى شده» بوده است، روابط فرهنگى منظم برقرار بوده است. این تحریمها در شرایط اقتصادی کنونی روسیه میتواند اقتصاد این کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد. این جنون خدمتکردن عراقیها در هر پست و جایگاهی که هستند و بسیار تواضع دارند و برای زوار این بسیار خوب است. مواردى چون عشق به قدرت، سودجویى، قدرتطلبى، خودنمایى و نظایر آن، از جمله علل جنگ معرفى شدهاند؛ در حالى که این موارد، معلول علت دیگرى هستند. کتاب “جنگ های عادلانه و ناعادلانه” ی او، در نتیجه ی تاملات جنگ ویتنام و تلاش برای نوسازی آرای قدیمی جنگ های عادلانه در قرون وسطی و مخصوصاً با رویکرد نو به مساله ی محدودیت اعمال زور میان دولت هاست که به نظریه ی جنگ مشروع (legitimate war) مشهور است.

یک دلیل و حساب ساده نشان میدهد که چرا رقم مورخان یونانی درست نبود؛ چون اگر فرض کنیم که سربازان ایرانی که از ایران به یونان رفتند و برگشتند در موقع راهپیمایی و میدان جنگ، هیچ نوع خواربار جز نان خالی دریافت نمیکردند، فرماندهی ارتش ایران در هر شبانهروز به هر سرباز بایستی دو کیلوگرم نان و به مجموع سربازان دو میلیون کیلوگرم نان بدهد و از کجا میتوانست آنقدر گندم بهدست بیاورد که روزی دوهزار تن نان سربازان را بدهد و اگر کوهی از گندم وجود میداشت، چون ارتش ایران پیوسته حرکت میکرد، رسانیدن آن گندم به آن ارتش با وسایل نقلیهی قدیمی محال بود.

هنگامی که سپاه جمل میگریخت، مروان بن حَکَم تیری به پای طلحه زد و او را زخمی کرد. ↑ بلاذری، جمل من أنساب الأشراف، ۱۴۱۷ش، ج۲، ص۴۱؛ حموی، معجم البلدان، ۱۹۹۵م، ذیل کلمه «خُرَیبَة»؛ سمعانی، الأنساب، ۱۴۰۰ق، ج۱۲، ص۱۸۰. من اما میخواهم آشتی بیاموزم نه نفرت، عشق بیاموزم نه جنگ». شوکو نىهونگى Shoku Nihongi (ضمیمه سالنامههاى ژاپن) محتوى نقل قولهایى از اسناد سیاسى و تاریخى چینى است که در میان آنها چندین گزیده از «هنر جنگ» سون تزو وجود دارد. برداشت صدام و حامیان آن از انقلاب اسلامی و فضای به وجود آمده در ایران این بود که یک انقلاب خام، بدون پشتیبانی و حمایت خارجی حرفی برای گفتن ندارد.

فروید سهولت بسیج مشتاقانهی انسانها را برای شرکت در جنگ در وجود غریزهی تخریب در انسان میداند و نهتنها امیدی به محو کامل تمایلات پرخاشگرانهی انسانها ندارد، بلکه وجود این تمایلات را لازمهی ادامهی حیات انسان میداد. او که به استدلال قیاسی دقیق عادت کرده، نهتنها امیدوار است که با نظریهپردازی و طرح استدلالهای استوارِ علمی بتوان شوق انسانها به شرکت در جنگ را تضعیف کرد، بلکه همچنین امید دارد که روزی بتوان شوق به تخریب را در درون انسانها به کل از بین بُرد. ژاپنىها در آن زمان نیز مانند امروز، مردانى کنجکاو بودهاند؛ و بنابراین، نخستین مسافران ژاپنى، در بازگشت به سرزمین خود، نه تنها نسخ خطى گوناگون، بلکه اشیاء باارزش و مفید هنرى نیز همراه داشتهاند.

کتاب هنر جنگ (The Art of War) قبل از میلاد مسیح در چین به رشتهی تحریر درآمد؛ اثری که بیگمان یکی از کهنترین رسالههای شناخته شده تاریخ جهان در پیرامون جنگ است. شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل بلافاصله عراق را تحریم کرد و همه کشورها را موظف کرد که به هیچ هواپیمایی برای حمل غذا یا کالا از حریم هواییشان اجازه پرواز ندهند. روزنامه کیهان درباره فضای فرودگاه و آنچه در این حمله بر مردم حاضر در آنجا گذشت، نوشت: «یکی از کارمندان هواپیمایی گفت که به هنگام مراجعت از فرودگاه به خانه متوجه شدم سه فروند هواپیما با فاصله نسبتا کمی بر فراز فرودگاه در حال پرواز هستند.

تزو بیش از آن که بخواهد در مورد جنگ شما را راهنمایی کند، با استفاده از مجموعه تکنیکهای کاربردی که ارائه میدهد خواهان حل مشکلات است. در کتابهای درسی به جنگ ارج مینهند و وحشت و خرابیهای آن را نادیده میگیرند و از این طریق کینهتوزی را به کودکان تلقین میکنند. این وقایع در حدود چهارصد و هشتاد سال قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاده است. کتاب هفدهم نىهونگى که به شرح سلطنت امپراتور کىتایى Keitai پرداخته است، از یک فرزانه چینى که «کلاسیکهاى پنج گانه» را مىشناخته است، و از طریق کره در سال 516 بعد از میلاد وارد ژاپن شده است، گفتوگو مىکند.

یکی از بنیادیترین مباحثی که تزو در کتابش به آن میپردازد این است که: «اگر شما خودتان و دشمنان را بشناسید، نگران نتیجهی جنگ نیستید، ولی اگر صرفا خودتان را بشناسید و از دشمنتان شناخت درستی نداشته باشید در ازای کسب هر پیروزی رنج شکست را هم باید متحمل شوید. ازآنجایی که دشمن بر اساس تجربه دریافته است که تغییر نظام و افکار عمومی، دیگر به هیچ عنوان با روش هایی از قبیل جنگ نظامی و زور تحقق نمی یابد؛ به طراحی جنگ نرم و اشاعه ی تفکر لیبرال دموکراسی پرداخته و بدان دلیل که این نوع جنگ هنوز هم تا حدودی در میان مردم ناشناخته است، اکثرا به خطرات این جریان واقف نیستند و چون جنگ نرم از ظرافت خاص و مراحل متنوعی برخوردار است، با عوام فریبی و به آهستگی پیش می رود ناخود آگاه به دام آن گرفتار می شوند.

وی که میدانست سلیم میخواهد با کشاندن ایرانیان به تیررس توپها بر آنان ضربه سنگینی وارد آورد، تصمیم گرفت دو جناح لشکر عثمانی را همزمان تحت فشار قرار دهد و به عزبها مجال کنار کشیدن از جلو توپها را ندهد و پس از گذشتن از صف توپ ها، قراولان خاص سلطان را درهم شکند و پیادهنظام ینیچری را از پشت آماج حمله دوسویه قزلباشان قرار دهد. جنگ و مبارزه در پشت عشقی که میان همفری بوگارت و اینگرید برگمان شکل میگیرد و یکی از رمانتیکترین زوجهای تاریخ سینما را شکل میدهد پنهان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید